Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Nowa ustawa: większy budżet na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze!

Obrazek

Do konsultacji społecznych trafiła nowa ustawa, przewidująca zwiększenie wydatków na paliwo rolnicze o 160 milionów złotych. Kiedy można będzie złożyć pierwsze wnioski?

wk12 lipca 2021, 15:55

Ministerstwo rolnictwa skierowało do konsultacji społecznych ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Jej celem jest zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

– Zwiększenie pomocy finansowej dla producentów rolnych w formie zwrotu podatku akcyzowego uzasadnione jest potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na unijnym rynku – napisano w uzasadnieniu projektu.

Wzrost kosztów produkcji

Zdaniem resortu rolnictwa, w ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych, jak i również wzrostem cen paliw, szczególnie w okresach największego zapotrzebowania na nie w rolnictwie, czyli w trakcie wzmożonych prac polowych, szczególnie żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa. 

Wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń. Natomiast w przypadku gospodarstw produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wymagające wysokich nakładów finansowych, tzn. kiszonki i sianokiszonki. Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym ponoszeniem kosztów paliwa w kosztach ogółem utrzymania krów.

Zwiększy się limit 

W projekcie ustawy proponuje się zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

  • ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

  • z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Obciążenie dla budżetu

Proponowane w projekcie ustawy zmiany wpłyną na wzrost wydatków budżetu państwa od 2022 r. w wysokości 160,6 mln rocznie. MRiRw zakłada się, że kwota zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia stawkę zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra ON w wysokości 1,00 zł, powierzchnię do której producenci rolni ubiegać się będą o zwrot podatku akcyzowego (ok. 11,4 mln ha oraz ok. 4,3 mln DJP na podstawie sprawozdań wojewodów związanych z rozliczeniem dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego).

Pod nadzorem MRiRW

Jednocześnie minister rolnictwa będzie monitorował przekroczenie limitu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i w razie potrzeby będzie wdrażał mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w następnym roku.

Kiedy nabór wniosków?

Rolnicy mogą składać wniosek o zwrot w terminie:

  • od 1 lutego przez miesiąc aż do końca lutego

  • od 1 do 31 sierpnia.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)