StoryEditor

Nowe dopłaty do zwierząt. 50 mln euro dla hodowców świń, bydła, owiec, kóz, koni i drobiu!

Będzie możliwość uzyskania dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt. Pieniądze w wysokości 50 mln euro będą pochodzić Planu Strategicznego i mogą potencjalnie pomóc 29 tys. hodowcom świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu.
05.12.2023., 20:15h

Odchodzący rząd do konsultacji społecznych przesłał projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach narzędzi zarządzania ryzykiem w formie wkładów finansowych na rzecz składek w ramach systemów ubezpieczeń w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027”.

Jakie dopłaty obowiązują obecnie?

Zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce systemem ubezpieczeń dopłaty z budżetu państwa są stosowane do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka strat spowodowanych wystąpieniem huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz w wyniku uboju z konieczności, na skutek wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych. Ponadto ze środków PROW 2014-2020 dotacjami są do końca 2025 r. objęte składki ubezpieczenia od ryzyka straty dochodów w produkcji zwierzęcej spowodowanych wystąpieniem choroby zwierząt wywołanych Salmonellą.

- Dotychczas dotacje nie obejmują dopłat do składek ubezpieczenia produkcji zwierzęcej od ryzyka strat w produkcji spowodowanego wystąpieniem pozostałych zakaźnych chorób zwierząt – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia, które ma zmienić ten stan rzeczy.

Ma się to przyczynić do zwiększenia odpowiedzialności u hodowców w zakresie konieczności stosowania działań bioasekuracyjnych i naprawczych zapobiegających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Wymogi w zakresie bioasekuracji stawiane przez zakłady ubezpieczeń producentom umożliwią zmniejszenie zagrożenia wystąpienia chorób. Jednoczenie zastosowanie dopłat do składek ubezpieczeniowych zachęci producentów do korzystania z tego rodzaju instrumentu wsparcia.

Jakie stawki refundacji dla hodowców?

W projekcie rozporządzenia zaplanowano, że refundacja w wysokości 70% składki ubezpieczenia świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt dotyczyć będzie chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wynoszące powyżej 20% sumy ubezpieczenia, jeżeli:

 • dopłaty do składek nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;
 • odszkodowanie będzie wypłacane w przypadku, gdy straty wynoszą ponad 20% średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat z okresu pięciu poprzednich lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, określonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu albo deklarowanej wielkości produkcji ubezpieczenia wyrażonej w złotych jako iloczyn liczby świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu, określonej przez hodowcę i potwierdzonej przez powiatowego lekarza weterynarii i średniej masy ciała zwierzęcia albo ilości średniej liczby jaj od jednej sztuki drobiu nieśnego określonej w załączniku do rozporządzenia, oraz średniej ceny skupu z trzech kolejnych poprzedzających lat w dostępnych danych statystycznych.

W celu ułatwienia ustalenia deklarowanej średniej wielkości produkcji producentów rolnych nie posiadających danych rachunkowych w rozporządzeniu określono następujące średnie masy ciała poszczególnych gatunków ubezpieczanych zwierząt.

LP.

GATUNEK ZWIERZĄT

ŚREDNIA MASA

CIAŁA

ZWIERZĄT

W KG   

1.

Świnia (Sus scrofa) w wieku:

 1. do 2 miesięcy;
 2. do 5 miesięcy;
 3. do 8 miesięcy;
 4. do 12 miesięcy

16,00

60,00

100,00

125,00

2.

Bydło domowe (Bos taurus) w wieku:

 1. do miesiąca;
 2. powyżej miesiąca do 8 miesięcy:
  1. samice,
  2. samce
 3. powyżej 8 miesięcy do 3 lat:
  1. samice,
  2. samce
 4. powyżej 3 lat do 5 lat:
  1. samice,
  2. samce
 5. powyżej 5 lat:
  1. samice,
  2. samce

50,00

140,00

205,00

200,00

         325,00

300,00

450,00

450,00

750,00

3.

Owce domowe (Ovis aries) w wieku:

 1. do 3,5 miesiąca;
 2. powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku:
  1. samice,
  2. samce
 3. powyżej 1,5 roku:
  1. samice,
  2. samce

19,00

40,00

55,00

65,00

95,00

4.

Kozy domowe (Capra hircus):

 1. do 3,5 miesiąca;
 2. powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku; 3) powyżej 1,5 roku:
  1. samice,
  2. samce

17,00

35,00

60,00

80,00

5.

Konie domowe (Equus caballus):

 1. do 0,5 roku;
 2. powyżej 0,5 roku do 1 roku;
 3. powyżej 1 roku do 2 lat;
 4. powyżej 2 lat

70,00

180,00

400,00

600,00

6.

Kurczęta brojlery

         2,50

7.

Młode indory rzeźne

22,56

8.

Młode indyczki rzeźne

10,32

9.

Gęsi i kaczki rzeźne

7,00

Średnia roczna liczba jaj od jednej sztuki drobiu nieśnego została ustalona na 219 sztuk.

Minimalne limity zwierząt do ubezpieczenia

Pomoc może być przyznana producentowi rolnemu, który w umowie ubezpieczenia ubezpieczy produkcję zwierzęcą od chorób w ilości:

 • co najmniej 1000 szt. kurcząt rzeźnych, lub
 • co najmniej 1000 szt. gęsi lub kaczek rzeźnych, lub
 • co najmniej 1000 szt. indyków rzeźnych, lub
 • co najmniej 1000 szt. drobiu nieśnego, lub
 • co najmniej 4 szt.bydła domowego (Bos taurus) lub owiec domowa (Ovis aries) lub kóz domowych (Capra hircus) lub koni domowych (Equus caballus),
 • co najmniej 14 świń (Sus scrofa).

Jakie zasady wypłaty dopłat do ubezpieczeń?

Pomoc będzie wypłacana przez ARiMR w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy na rachunek rolnika wskazany przez niego w ewidencji producentów.

Terminy składania elektronicznych wniosków o przyznanie pomocy będą ogłaszane przez ARiMR dwa razy w roku na 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków.  

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 05:18