Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Nowa ustawa o organizacji hodowli i rozrodu zwierząt

Obrazek

Projekt ustawy o organizacji hodowli zwierząt i rozrodzie zwierząt gospodarskich jest na etapie konsultacji społecznych. Ustawa ma wejść w życie w I kwartale 2018 r. Jakie zmiany się szykują?

Dorota Kolasińska30 grudnia 2017, 12:00

Pierwotnie miała nastąpić jedynie nowelizacja ustawy z dnia 29 kwietnia 2007 roku, jednak wprowadzenie rozwiązań planowanych w projekcie narzuconym przez Parlament Europejski i Radę z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzanie ich na terytorium UE i oraz dystrybucji materiału biologicznego służącego do rozrodu, będzie skutkowało uchyleniem większości dotychczasowych przepisów UE w zakresie zootechniki. 

Obecnie obowiązujące przepisy unijne będą znacznie kolidować z przepisami krajowej ustawy, w związku z tym należy ją ujednolicić. Rozwiązaniem tej sytuacji miałoby być uchwalenie nowej ustawy, której zagadnienia związane z organizacją hodowli i rozrodu zwierząt hodowlanych w Polsce mają być zgodne z przepisami obowiązującymi w UE. Rozporządzenie 2016/1012 reguluje kwestie związane z uznawaniem organizacji związków hodowców, zapisami w księgach hodowlanych i rejestrach, zakresem ich działalności oraz urzędowych kontroli, które będzie prowadziło Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.
Na wniosek hodowców lista zwierząt uznanych za gospodarskie się rozszerzyła. 

Dostosowanie do unijnych przepisów

Celem zmiany ustawy o organizacji hodowli i rozrodu w Polsce jest dostosowanie naszych przepisów do unijnych i wprowadzenie zasad rozporządzenia 2016/1012
Wśród dodanych przepisów wymienić należy:

  • W odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak bydło, świnie, owce, kozy i koniowate wyeliminowano przepisy dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowych wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych.
  • Wskazano ministra właściwego do spraw rolnictwa jako właściwą władzę albo właściwy organ, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługują uprawnienia i kompetencje określone w rozporządzeniu 2016/1012 i który realizuje zadania i czynności określone w tym rozporządzeniu;
  •  Określono tryb w jakim minister właściwy do spraw rolnictwa będzie uznawał za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, a także zatwierdzał programy hodowlane realizowane przez te związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane;
  •  Wskazano Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt jako podmiot, który w imieniu ministra właściwego do spraw rolnictwa będzie przeprowadzał kontrole urzędowe, określono jego uprawnienia, a także sposób nakładania i cofania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa sankcji określonych w rozporządzeniu 2016/1012, w przypadku gdy kontrolowane podmioty będą naruszały przepisy tego rozporządzenia;
  •  W celu zapewnienia ciągłości prowadzenia hodowli dla zwierząt gospodarskich gatunków takich jak drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły i jeleniowate, których nie dotyczy rozporządzenie 2016/1012, wprowadzono, na wzór obecnie obowiązujących, przepisy dotyczące zasad prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej oraz wymagania stawiane zwierzętom wykorzystywanym do rozrodu. 
  •  Ponadto, zgodnie z postulatami hodowców alpak, uzupełniono listę zwierząt gospodarskich o alpaki w celu umożliwienia realizacji hodowli tego gatunku w sposób dotychczas właściwy dla listy zwierząt gospodarskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
  •  Wprowadzono przepisy materialne, dające podstawę do udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich;
  •  Wprowadzono przepisy przejściowe, które utrzymają w mocy zarówno wpisy zwierząt do dotychczas prowadzonych ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów oraz uprawnienia podmiotów i ich upoważnienia do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2018 r, osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Ewa Lech, Podsekretarz Stanu. 

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy