Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Rośnie znaczenie integrowanej produkcji roślin

Obrazek

Rząd spodziewa się znacznego wzrostu zainteresowania rolników Integrowaną Produkcją po tym jak w Planie Strategicznym zapisano taki ekoschemat. Pojawiły się obawy czy wystarczy osób, które mogłyby profesjonalnie kontrolować przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin.

wk22 kwietnia 2022, 18:24

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin”. Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby zwiększenia liczby osób przeprowadzających kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin.

Integrowana Produkcja w Planie Strategicznym

W ramach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaproponowano wdrożenie ekoschematu poświęconego systemowi IP, dzięki któremu do powierzchni upraw prowadzonych zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin będzie udzielone wsparcie finansowe. Specyfika tego ekoschematu wymaga, aby czynności prowadzone przez rolników uczestniczących w systemie IP znacznie wykraczały poza powszechnie obowiązujące praktyki uprawowe (w zakresie ochrony niechemicznej, w tym w szczególności biologicznej, monitorowania agrofagów, dbałości o bioróżnorodność w otoczeniu upraw czy stwarzania warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych.

MRiRW spodziewa się zwiększenie liczby producentów rolnych chętnych do przystąpienia do systemu, a to z kolei prowadzi do konieczności zwiększenia liczby kontroli prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. Weryfikowanie prawidłowości realizacji działań prowadzonych przez rolników wymaga bowiem wiedzy i doświadczenia.

Kto będzie kontrolował IP?

Tym samym w projekcie rozporządzenie zaproponowano aby kwalifikacje, w tym wykształcenie, wymagane od osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań  integrowanej produkcji roślin, były zgodne z wymaganiami określonymi dla osób prowadzących szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin czyli aby osoby te:

  • miały ukończone studia wyższe lub podyplomowe na odpowiednim kierunku,
  • miały ukończone szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z programem określonym w załączniku do rozporządzenia, prowadzonym przez: instytuty badawcze prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu hodowli, uprawy lub ochrony roślin lub-- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub szkołę wyższą kształcącą w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.

Skrócenie stażu pracy

Ponadto proponuje się, aby osoby te posiadały co najmniej 6-miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą lub certyfikacją żywności lub co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z uprawą lub ochroną roślin, lub kontrolą lub certyfikacją żywności, lub co najmniej 6miesięczne doświadczenie w pracy związanej z uprawą lub ochroną roślin w gospodarstwie rolnym. Oznacza to skrócenie wymaganego stażu pracy lub doświadczenia zawodowego z 1 roku do 6 miesięcy.

Jednocześnie do stażu pracy będzie można zaliczyć doświadczenie związane z kontrolą lub certyfikacją w ramach innych systemów jakości żywności, jak np. rolnictwo ekologiczne lub Global G.A.P.

 wk
Fot. Envato Elements


Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy