StoryEditor

Białoruś: Urząd Skarbowy nałożył karę na gospodarstwo, aż 240 tys. rubli

Gospodarstwo rolne z Białorusi, mieszczące się w rejonie Łuninieckim, zajmowało się uprawą warzyw, m.in. dyniowych i korzeniowych. Przez kilka lat uprawa przynosiła zyski, a gospodarstwo korzystało z obniżonej stawki podatku dochodowego. W 2023 roku Urząd Skarbowy, po przeprowadzonej kontroli, nałożył opłatę w wysokości prawie 240 tysięcy rubli. Czy gospodarstwo rolne ma szansę na wygraną w sporze z Urzędem Skarbowym?
10.08.2023., 11:08h

Obniżona stawka podatku nie dla wszystkich

Gospodarstwo rolne, które zostało skontrolowane przez urząd skarbowy, działa na rynku od 2016 roku. Zajmuje się produkcją i sprzedażą warzyw dyniowatych, korzeniowych i okopowych. Według danych urzędu skarbowego w latach 2017-2019 gospodarstwo osiągnęło zysk netto w wysokości ponad 1,6 miliona dolarów.
Zgodnie z obowiązującym prawem, gospodarstwa rolne mogą korzystać z obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 6%, jeśli spełniają określone warunki. Jednym z nich jest to, że co najmniej 70% przychodów gospodarstwa pochodzi z działalności rolniczej.
Urząd Skarbowy uznał, że gospodarstwo rolne nie spełnia tego warunku, ponieważ część jego przychodów pochodziła z innych źródeł, takich jak sprzedaż nieruchomości i udział w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego urząd skarbowy uznał, że gospodarstwo rolne powinno płacić podatek dochodowy według normalnej stawki, czyli 18%.

Dywidendy pod lupą

Urząd Skarbowy miał również zastrzeżenia do wypłaty dywidend członkom gospodarstwa rolnego w latach 2020-2022. Dywidendy są częścią zysku, który jest rozdzielany między właścicieli lub akcjonariuszy firmy. Zazwyczaj dywidendy są opodatkowane jako dochód osobisty odbiorcy.

Jednak istnieje możliwość uniknięcia podatku od dywidend, jeśli spełnione są pewne warunki. Jednym z nich jest to, że dywidendy są wypłacane przez białoruską organizację – rezydenta podatkowego Białorusi – swoim członkom (akcjonariuszom), którzy również są rezydentami podatkowymi Białorusi. Ponadto dywidendy muszą być wypłacone z zysku, który nie został rozdzielony między członków (akcjonariuszy) przez okres trzech kolejnych lat kalendarzowych.

Urząd Skarbowy stwierdził, że gospodarstwo rolne nie spełnia tego warunku, ponieważ podzieliło swój zysk za rok 2016 wcześniej niż za lata 2017-2019. Dlatego urząd skarbowy uznał, że dywidendy wypłacone członkom gospodarstwa rolnego są opodatkowane jako dochód osobisty według stawki 13%.

Konsekwencje dla gospodarstwa rolnego

W wyniku kontroli Urząd Skarbowy nałożył na gospodarstwo rolne dodatkową opłatę w wysokości prawie 95 tysięcy dolarów. Opłata ta składa się z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 94,2 tysięcy USD i kary w wysokości 800 dolarów. Urząd skarbowy zaproponował gospodarstwu rolnemu dobrowolne uiszczenie tej kwoty do 15 sierpnia 2023 roku.

Natomiast gospodarstwo rolne nie zgadza się z decyzją Urzędu Skarbowego i zamierza się odwołać. Twierdzi, że spełnia warunki korzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego i zwolnienia z podatku od dywidend. Uważa, że Urząd Skarbowy nie uwzględnił wszystkich okoliczności sprawy i naruszył jego prawa.
Czy gospodarstwo rolne ma szansę na wygraną w sporze z Urzędem Skarbowym? To pytanie, na które odpowiedź będzie zależeć od dalszego rozwoju sytuacji.

Mkh na podst. Ministerstwo Podatków i Opłat Republiki Białoruś
Fot: envato.elements
Maryia Khamiuk
Autor Artykułu:Maryia Khamiukdziennikarz, współpracownik PWR Online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. grudzień 2023 14:36