Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak COVID-19 wpłynął na rynek drobiu?

Obrazek

Zamknięcie branży HoReCa oraz embargo na eksport drobiu z powodu grypy ptaków. To dwa czynniki, które najbardziej wpłynęły na branżę drobiarską w zeszłym roku. Na to wszystko nałożyły się wysokie cen pasz, które podcięły opłacalność produkcji.

wk14 kwietnia 2021, 08:58

Ministerstwo rolnictwa przygotowało sektorową analizę zachowania poszczególnych rynków rolnych od początku epidemii koronawirusa. Dzisiaj prezentujemy sytuację na rynku mięsa drobiowego.


Uzależnieni od eksportu

Polska od 2014 r. jest największym producentem mięsa drobiowego w UE, a chów drobiu jest najbardziej intensywnym kierunkiem produkcji zwierzęcej w kraju. Analitycy resortu rolnictwa podkreślają, że rozwój produkcji drobiarskiej w Polsce jest uzależniony przede wszystkim od możliwości lokowania nadwyżek produkcji na rynkach zagranicznych – głównie w krajach UE, ale również w coraz większym stopniu na rynkach krajów trzecich. Znaczny wpływ na sytuację ekonomiczną krajowego drobiarstwa ma również popyt wewnętrzny na mięso drobiowe.


Rynek drobiu 2020

Na sytuację na krajowym rynku drobiu w okresie pandemii koronawirusa miały wpływ następujące uwarunkowania rynkowe:

  • wysoka produkcja drobiu w 2020 r.,
  • ogniska grypy ptaków wykryte na niektórych obszarach Polski skutkujące zamknięciem części rynków pozaunijnych dla polskiego eksportu drobiu,
  • rozwój pandemii koronawirusa powodujący ograniczenia logistyczne w handlu międzynarodowym,
  • zmniejszenie popytu wewnętrznego na drób ze strony sektora HoReCa.


Ograniczenie produkcji

W 2020 r. odnotowano wzrost produkcji przemysłowej drobiu. Skutkowało to niższymi cenami skupu kurcząt brojlerów i indyków w okresie wiosenno-letnim oraz w ostatnim kwartale 2020 r. W czwartym kwartale 2020 r. oraz pierwszym miesiącu 2021 r. krajowy przemysł drobiarski ograniczył produkcję mięsa drobiowego, co skutkowało wzrostem cen skupu kurcząt brojlerów w pierwszych dwóch miesiącach 2021 r.

W Polsce w roku 2020 wyprodukowano o 4,8% więcej mięsa drobiowego niż przed rokiem. W 2019 r. dynamika wzrostu produkcji wyniosła 1,9%. W celu przeciwdziałania negatywnym czynnikom popytowym w pierwszym miesiącu 2021 r. krajowy przemysł drobiarski ograniczył produkcję mięsa drobiowego. W styczniu wytworzono zaledwie 200 tys. ton mięsa drobiowego, o 18% mniej niż w grudniu 2020 r.


Silny eksport mimo ograniczeń

Pomimo wprowadzonych ograniczeń logistycznych w transporcie międzynarodowym oraz w funkcjonowaniu sieci HoReCa spowodowanych pandemią koronawirusa, w 2020 r. Polska wyeksportowała 1,8 mln ton produktów drobiowych, o 3% więcej niż w roku 2019. Polska pod względem wolumenu jest największym unijnym eksporterem drobiu poza obszar celny UE, ale większa część (blisko 80%) eksportowanego asortymentu drobiowego znajduje nabywców przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej.

Wpływy z eksportu drobiu zmniejszyły się o 8%, do 2,8 mld euro (12,5 mld zł), co wynikało z konieczności sprzedaży zagranicznej produktów drobiowych po niższych cenach transakcyjnych, w sytuacji dużej podaży drobiu pochodzącego z produkcji krajowej, przy ograniczeniach w łańcuchach dostaw, wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa.

Przedmiotem eksportu z Polski było przede wszystkim mięso (92%, w tym mięso kurze – 77%, a indycze – 14%), którego za granicę sprzedano 1 484 tys. ton (w wadze produktu), o 1,6% więcej niż w 2019 r. Odbiorcami mięsa drobiowego były przede wszystkim kraje UE, m.in.

  • Niemcy (247 tys. ton),
  • Wielka Brytania (135 tys. ton),
  • Niderlandy (124 tys. ton),
  • Francja (104 tys. ton),

a także kraje trzecie:

  • Ukraina (86 tys. ton),
  • Ghana (61 tys. ton).


Bariera popytowa spowodowana zmniejszeniem możliwości zbytu produktów drobiowych skutkowała znacznym ograniczeniem potrzeb importowych. W całym 2020 r. do Polski sprowadzono 157 tys. ton drobiu (w ekwiwalencie tuszek), o 17% mniej niż w 2019 r.


Rozchwiane ceny skupu

Krajowe ceny zakupu kurcząt brojlerów w 2020 r. ulegały znacznym wahaniom. Związane to było z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzanymi bądź znoszonymi obostrzeniami, co miało wpływ na rosnący lub malejący popyt na produkty drobiowe w Polsce oraz na rynku międzynarodowym.

W okresie od maja do lipca 2020 r. odnotowano przewagę wzrostowych tendencji cen zakupu kurcząt brojlerów. Czynnikiem oddziałującym stymulująco na poziom cen było stopniowe znoszenie obostrzeń wprowadzonych z uwagi na rozwój pandemii koronawirusa, co przełożyło się na zwiększenie popytu na mięso drobiowe w okresie letnim. W sierpniu i wrześniu 2020 r. ceny zakupu kurcząt brojlerów były względnie stabilne i ulegały niewielkim wahaniom tygodniowym. W październiku i listopadzie 2020 r. notowano sezonową obniżkę cen, na którą nałożyły się ograniczenia w handlu spowodowane drugą falą pandemii koronawirusa.

Od grudnia 2020 r. utrzymuje się wzrost cen kurcząt brojlerów, spowodowany mniejszą produkcją przemysłową w IV kwartale 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. W lutym 2021 r. dostawcy za kurczęta brojlery uzyskiwali przeciętnie 3,47 zł/kg, o 13% więcej niż w listopadzie 2020 r. Cena uzyskiwana za ten drób była o 3% wyższa niż przed rokiem. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)