StoryEditor

Na ile ubezpieczyć uprawy i zwierzęta?

Ministerstwo rolnictwa określiło maksymalne sumy ubezpieczenia dla upraw i zwierząt gospodarskich. Przepisy dotyczą polis, do których 65% wartości dopłaca państwo.  
11.10.2017., 17:10h
Przepisy zobowiązują ministra rolnictwa do określania co roku do 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny. Celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

I tak w 2018 r. maksymalne sumy ubezpieczeń będą wynosić: 
Dla 1 ha upraw rolnych:
 1.  10 650 zł - dla zbóż,
 2.  8 450 zł - dla kukurydzy,
 3.  9 900 zł - dla rzepaku i rzepiku,
 4.  56 050 zł - dla chmielu,
 5.  31 350 zł - dla tytoniu,
 6.  129 600 zł - dla warzyw gruntowych,
 7.  131 500 zł - dla drzew i krzewów owocowych,
 8.  84 500 zł - dla truskawek,
 9.  25 000 zł - dla ziemniaków,
 10. 9 900 zł - dla buraków cukrowych,
 11. 14 400 zł - dla roślin strączkowych;

Dla 1 sztuki zwierzęcia:
 1. 14 000 zł - dla bydła,
 2. 10 200 zł - dla koni,
 3. 700 zł - dla owiec,
 4. 700 zł - dla kóz,
 5. 1 740 zł - dla świń,
 6. 53 zł - dla kur, perlic i przepiórek,
 7. 65 zł - dla kaczek,
 8. 250 zł - dla gęsi,
 9. 133 zł - dla indyków,
 10. 1 330 zł - dla strusi.

Zabezpieczenie rolnika 


Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego rolnik ustala indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie. Sumy oczywiście nie mogą przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych w rozporządzeniu. Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma także na celu zabezpieczyć rolników przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanej uprawy lub zwierzęcia gospodarskiego, a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2016 oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

I tak na przykład w przypadku zboża maksymalny plon określono na 10 t/ha, a maksymalną cenę rynkową na 1065 zł/t. W efekcie maksymalna stawka ubezpieczenia to 10650 zł.   
Z kolei w przypadku świń ustalono maksymalną wagę zwierzęcia na 300 kg., maksymalną cenę rynkową na 5,80 zł/kg. A w efekcie maksymalna suma ubezpieczeń w przypadku trzody chlewnej to 1740 zł za sztukę. 
wk
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. listopad 2023 16:19