Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

NIK – Wielki plan kontroli

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan prac na 2019 r. Kontrolerzy NIK-u będą sprawdzać sprawy, które wywołują wśród rolników wiele emocji. Pod lupę zostanie wzięty między innymi system ubezpieczeń rolnych oraz system szacowania strat łowieckich.  

wk5 stycznia 2019, 11:04
Najwyższa Izba Kontroli wykonuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy, uchwalonego przez Kolegium NIK, który przedkłada Sejmowi RP. Tematy kontroli planowych zostały wyłonione po przeprowadzeniu pogłębionej analizy ryzyka. Ich dobór do Planu pracy NIK na 2019 rok uwzględnia więc problemy i zagrożenia zidentyfikowane w wyniku przeglądu sytuacji społeczno-gospodarczej, przeprowadzonego przez Zespół ds. Planowania, w wybranych dziedzinach działalności państwa.

Mając na uwadze potrzebę badania obszarów mających istotny wpływ na funkcjonowanie Państwa oraz istotnych dla obywateli, najwięcej kontroli zostało zaplanowanych w działach: zdrowie (13,5%), administracja publiczna (13,5%) oraz środowisko (9%). Ponadto wśród przyjętych do realizacji w 2019 r. tematów kontroli przeważa problematyka związana z budżetem państwa, stanem finansów publicznych, transportem, gospodarką, bezpieczeństwem państwa i obywateli, oświatą i wychowaniem oraz rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów społecznych.

Oprócz tego NIK realizuje kontrole w tematach zgłoszonych przez urzędy publiczne oraz kontrole doraźne. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje trzy duże kontrole. Po pierwsze inspektorzy NIK przyjrzą się systemowi ubezpieczeń rolniczych, do których dopłaca budżet państwa.  Głównym pytaniem na jakie kontrolerzy chcą uzyskać odpowiedź to czy obowiązujący system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wspieranych środkami publicznymi sprzyja stabilizacji produkcji rolniczej? Wyniki kontroli poznamy na początku 2020r. 

Po drugie szykuje się kontrola realizacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020. W tym wypadku główną kwestią nad którą pochylą się inspektorzy będzie ocena skuteczności unijnego programu wsparcia rybaków. 

I wreszcie trzecia kontrola będzie dotyczyć hodowli koni w Polsce. Najwyraźniej ostatnie doniesienia o nieprawidłowościach w stadninach w Janowie Podlaskim oraz Michałowie wzbudziły zaniepokojenie Najwyższej Izby Kontroli. Pytanie definiujące cel główny kontroli będzie brzmieć: Czy państwowa hodowla koni w Polsce prowadzona jest gospodarnie i rzetelnie? Wyniki poznamy również najwcześniej w lutym 2020 r. 

Ciekawie dla rolników zapowiada się również kontrola zaplanowana przez Departament Środowiska, który chce się przyjrzeć systemowi szacowania szkód łowieckich. Kontrolerzy będą chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie czy wdrożenie nowego systemu zapewnia rzetelne szacowanie szkód oraz wypłacanie odszkodowań?

Kontrole w terenie

Wiele ciekawych kontroli szykują także delegatury regionalne NIK-u. I tak kontrolerzy będą szukać odpowiedzi na następujące pytania:
  • czy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonywany jest prawidłowo i osiągał zakładane cele?
  • czy funkcjonujące w Polsce systemy zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości żywności są prawidłowe i skuteczne?
  • czy działania związane z likwidowaniem barszczy kaukaskich na obszarze Polski były skuteczne?
  • czy funkcjonujący w Polsce system bezpieczeństwa wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu oraz nadzór nad ich stosowaniem jest prawidłowy i skuteczny?
  • czy ośrodki doradztwa rolniczego prawidłowo wykonują ustawowe zadania?
  • czy ARiMR prawidłowo udzielała pomocy finansowej producentom drobiu, w związku z epizootią grypy ptaków?

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)