StoryEditor

Nowe zasady zwalczania koronawirusa u norek

Oznacza to nowe zakazy i nakazy, ale jednocześnie w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie, odosobnieniem będą objęte tylko sztuki chore lub podejrzane o zakażenie, a nie jak dotychczas wszystkie. Zmieniają się także zasady uboju w przypadku stwierdzenia SARS-CoV-2.
05.04.2022., 14:04h

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia  w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek.

Na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii

Objęcie nowymi zasadami zwalczania choroby oprócz norek także jenotów jest konsekwencją decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej ustanawiającej zasady monitorowania i zgłaszania zakażeń SARS-CoV-2 u niektórych gatunków zwierząt.
Zapisano w niej, że badaniom na obecność wirusa podlegają wszystkie zwierzęta należące do gatunków z rodziny Mustelidae, w tym norki (Neovison vison) oraz jenoty (Nyctereutes procyonoides).

Polskie przepisy nie regulują zasad postępowania na fermie jenotów w przypadku stwierdzenia u tych zwierząt zakażenia SARS-CoV-2 u norek, dlatego w projekcie proponuje się objęcie tego gatunku tymi samymi zasadami zwalczania choroby.

Odosobnienie tylko dla chorych sztuk

Na podstawie oceny bieżącej sytuacji w zakresie występowania w Polsce zakażeń SARSCoV– 2 u norek, Główny Lekarz Weterynarii zaproponował, aby w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie, odosobnieniem objąć tylko norki lub jenoty chore lub podejrzane o zakażenie, a nie jak dotychczas wszystkie norki.

Nowy katalog zakazów i nakazów

Kierując się zasadami ochrony zdrowia publicznego rozszerzono także katalog nakazów i zakazów wprowadzanych przez powiatowego lekarza weterynarii w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie, a także określono warunki transportu i obróbki norek lub jenotów uśmierconych w celu pozyskania futer oraz wymagania potrzebne do przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące zwierzęta. Poza tym określono częstotliwość mycia i odkażania sprzętów i klatek, w których utrzymywane są zwierzęta. Dodano także nakaz informowania o każdej padłej norce lub jenocie w gospodarstwie.

Testowanie zwierząt futerkowych

W projekcie określono także częstotliwość pobierania oraz liczbę próbek pobieranych od zwierząt odosobnionych, podejrzanych o zakażenie. Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę zasad pobierania próbek od norek do badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 w ognisku choroby. Przewiduje się cykliczne pobieranie próbek z zachowaniem 20-dniowego odstępu pomiędzy kolejnymi pobraniami – do czasu uzyskania dwóch następujących po sobie wyników wykluczających obecność choroby. Analogiczne zasady przewiduje się dla jenotów.

Zasady utylizacji stada

Z kolei nakaz zabicia norek lub jenotów powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł wydać tylko w przypadku zwiększonej upadkowości tych zwierząt lub transmisji SARS-CoV-2 ze zwierząt na ludzi. Aktualnie jest to możliwie w przypadku niestosowania w gospodarstwie odosobnienia norek lub wystąpienia zakażeń SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami w gospodarstwie.

Pozyskanie skór z zakażonego stada

Projekt przewiduje ponadto możliwość pozyskiwania skór od norek pochodzących z ogniska choroby przy zachowaniu zasad bioasekuracji, zarówno w miejscu ich obróbki, jak i przetwarzania. Z tego powodu w projekcie zostały określone m.in. warunki przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące zwierzęta oraz warunki transportu i obróbki norek lub jenotów uśmierconych w celu pozyskania futer.

Ile zwierząt futerkowych w Polsce?

Z danych MRiRW wynika, że w kraju są 33 fermy z jenotami oraz 272 z norkami. Liczba utrzymywanych norek w sztukach wynosi zgodnie ze stanem na maj 2021 ok. 7 mln.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 00:49