Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Pieniądze za szacowanie szkód łowieckich

Obrazek

Na 100 złotych ryczałtu mogą liczyć pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, którzy zgodnie z nowymi przepisami będą się teraz zajmować szacowaniem szkód łowieckich. Pieniądze na ten cel, łącznie 10 mln zł, będą pochodziły ze środków funduszu leśnego. Nowe przepisy wejdą w życie pod koniec sierpnia.

wk7 sierpnia 2018, 12:31
Projekt rozporządzenia został przesłany już przez ministerstwo środowiska do konsultacji społecznych i międzyresortowych. To efekt wejścia w życie nowego prawa łowieckiego z 15 czerwca 2018 r., które włączyło w skład zespołów szacujących szkody łowieckie przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Jednocześnie ustawa ta przyznała pracownikom ODR-ów zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustaliła wysokości odszkodowania za te szkody, które będą wypłacane z funduszu leśnego.

Za co pieniądze?

Na zryczałtowane koszty udziału w szacowaniu szkód łowieckich przez przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego będą się składać:
  • koszty dojazdu do jednej szkody,
  • wynagrodzenie za udział w szacowaniu szkód łowieckich. 

Resort środowiska uznał, że szacowanie jednej szkody trwa około 3 godzin, więc sumaryczne koszty (wraz z dojazdem) udziału w tym procesie przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego wynoszą 99,33 zł. Powyższą kwotę zaokrąglono w górę do 100 zł. Jeżeli przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego w tym samym dniu bierze udział w szacowaniu więcej niż jednej szkody łowieckiej w tej samej gminie, kwotę 100 zł powiększa się o 25 zł za każde kolejne szacowanie.

Projektowane rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla wykonania ustawy Prawo łowieckie, gdyż dopiero określenie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich umożliwi w praktyce zwrot tych kosztów. W przeciwnym razie, z uwagi na brak finansowania pracownicy ODR-ów mogliby odmawiać udziału w szacowaniu szkód. Z tego względu resort środowiska zaproponował skrócenie okresu vacatio legis, tak aby projektowane rozporządzenie jak najszybciej weszło w życie. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli w trzeciej dekadzie sierpnia 2018 r.

Pieniądze z funduszu leśnego

Środki na finansowanie powierzonego zadania ośrodkom doradztwa rolniczego pochodzić będą z środków funduszu leśnego pochodzących z należności, kar i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności wynikających z odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związanych z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych.

Koszt po stronie funduszu leśnego szacuje się na 10 mln zł rocznie.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)