StoryEditor

Polska stanie się potentatem w produkcji biometanu?

Wprowadzenie definicji biometanu i regulacje prawne związane z tym surowcem w projektowanej nowelizacji ustawy o OZE mogą zdynamizować tę niewykorzystywaną gałąź rynku w Polsce. Tymczasem według szacunków, potencjał energetyczny samego sektora rolno-spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego szacuje się w naszym kraju na ponad 7,8 mld m3 rocznie.
27.06.2022., 14:06h

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, obecne regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie zapewniają skutecznego rozwoju odnawialnych źródeł energii w obszarach objętych projektowanymi przepisami.

Potencjał biometanu

Zdaniem autorów noweli, osiągnięcie celów klimatycznych, do czego w ramach członkostwa w UE zobowiązana jest Polska, w warunkach krajowych wymaga podejmowania zdecydowanych działań, w tym m.in. wykorzystania krajowego potencjału biometanu, którego rozwój może w istotny sposób pomóc w osiągnięciu ww. celów klimatycznych.

Jak czytamy, celem podejmowanych działań jest przyjęcie regulacji wspierających rozwój wytwarzania biometanu.

„Projektowane regulacje będą w sposób efektywny zachęcać inwestorów do podejmowania decyzji w zakresie budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu lub biogazu rolniczego, wytwarzania biometanu oraz rozbudowy lub przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Jak wskazano wyżej, stworzenie optymalnych regulacji prawnych, które pozwolą w sposób stymulować stabilny rozwój tego sektora energetyki odnawialnej jest niezmiernie istotne dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym” – podkreślają autorzy projektu.

Żadna instalacja nie rozpoczęła działalności…

Niestety, istniejące obecnie regulacje prawne w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii nie odpowiadają faktycznym potrzebom w dziedzinie funkcjonowania instalacji wytwarzania biometanu. I choć od kilku lat możliwe jest wprowadzanie oczyszczonego biogazu rolniczego do sieci gazowych dystrybucyjnych, to niestety do dnia dzisiejszego żadna tego rodzaju instalacja nie rozpoczęła działalności w kraju. Projektowana ustawa ma zlikwidować odpowiadających za taki stan rzeczy szereg barier zwłaszcza natury prawnej.

Olbrzymi potencjał

Właśnie brak szczegółowych rozwiązań w zakresie rozwoju sektora biometanu uniemożliwia obecnie wykorzystanie potencjału wytwarzania biogazu/biometanu w oparciu o krajowe surowce.

Tymczasem wstępne szacunki zawarte w „Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” wskazują na olbrzymi potencjał energetyczny samego sektora rolno-spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego, który szacuje się na ponad 7,8 mld m3 rocznie. PGNiG S.A., krajowy potencjał wytwarzania biometanu szacuje na ok. 7 mld m3 ogółem.

"Niewykorzystane pozostają również możliwości w zakresie efektywnego zmniejszania emisji CO2 w sektorach gospodarki takich jak: transport, ciepłownictwo czy elektroenergetyka, do których biometan może być adresowany jako odnawialny zamiennik paliw aktualnie wykorzystywanych" zauważają autorzy nowelizacji.

Gazu potrzebujemy coraz więcej

Z uzasadnienia projektu procedowanej ustawy wynika, że zgodnie z założeniami projektu polityki energetycznej państwa do 2040 r., krajowe zużycie paliw gazowych będzie systematycznie wzrastać, przekraczając 18 mld m3, a jednocześnie w zaledwie 22% będzie pokrywane z wydobycia krajowego gazu ziemnego szacowanego na poziomie ok. 4 mld m3.

"Biorąc pod uwagę powyższe, istotnym elementem dla przyszłości oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa jest optymalne wykorzystanie lokalnego potencjału wytwarzania biometanu. Biometan wytwarzany z surowców pozyskiwanych w najbliższej okolicy i wprowadzany do sieci gazowej może być w niedalekiej przyszłości istotnym elementem dywersyfikacji dostaw paliw gazowych na krajowy rynek zmniejszając krajowe uzależnienie od importu nośników energii" – czytamy.

kp
fot. EnvatoElements

Karol Pomeranek
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
06. grudzień 2023 11:21