StoryEditor

Pomoc suszowa – w maju nabór wniosków

16 maja ruszy nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez zeszłoroczną suszę. Rząd zabezpieczył na ten cel 450 mln zł. Minister rolnictwa proponuje także kolejne formy pomocy dla hodowców trzody chlewnej i rybaków.   
20.04.2022., 08:04h

 Ministerstwo rolnictwa przygotowało zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc suszowa za straty w 2021 r.

Nowelizacja ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w formie dotacji producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z danymi wojewodów szkody w związku z ubiegłorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi z wyłączeniem suszy wystąpiły na powierzchni 298.160,11 ha i wyniosły ok. 1  mld zł, a poszkodowanych zostało 29.808 gospodarstw.

Szczegóły pomocy

W projekcie proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony od 16 maja do 30 czerwca na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. Wniosek, zgodnie z projektowanymi przepisami, będzie zawierał niezbędne dane identyfikacyjne producenta rolnego. Natomiast do wniosku producent rolny będzie zobowiązany dołączyć:

·       kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,

·       protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego;

·       kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych;

·       oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw rolnych, na których szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

·       gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 20% plonu, lub

·       suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowały straty w wysokości co najmniej 5% plonu i stawki pomocy

Jakie stawki pomocy?

Proponuje się, aby stawka pomocy była zróżnicowana w zależności od uprawy i wysokości szkód i wynosiła:

·       1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż  60% plonu;

·       500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż  60% plonu.

W projekcie przewiduje się, że w przypadku gdy ze złożonych wniosków, będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wysokość będzie obliczana z uwzględnieniem współczynnika korygującego. Współczynnik ten będzie obliczany jako iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc, wynikającemu ze złożonych wniosków oraz będzie ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wysokość pomocy będzie pomniejszana jeżeli rolnik nie będzie dysponował polisą ubezpieczeniową.

Dotacje na złomowanie kutrów

Ponadto w projekcie rozporządzenia przewiduje możliwość udzielania w roku 2022r. pomocy de minimis na rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej poprzez przeznaczenie statku rybackiego do zezłomowania nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o pomoc.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, ma nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o pomoc i do prowadzenia jej nie krócej niż przez okres 3 lat.

W projektowany rozporządzeniu zaproponowano aby wysokość pomocy na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej wynosiła do 200.000 zł w przeliczeniu na jeden statek i będzie mogła być udzielona tylko raz danemu podmiotowi. W przypadku gdy statek jest przedmiotem współwłasności - jeden ze współwłaścicieli musi uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli na ubieganie się o pomoc, oznacza to automatycznie zrzeczenie się przez nich możliwości ubiegania się o przedmiotową pomoc w odniesieniu  do tego statku.

Jeżeli wnioskodawca nie wypełnił zobowiązań warunkujących udzielenie pomoc, pomoc  podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

Ograniczenie w pomocy dla hodowców świń

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono także zmiany w przepisach dotyczących otrzymywania pomocy dla producentów świń w związku z zaprzestaniem produkcji z powodu  obowiązującego zakazu utrzymywania w ich gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym ze względu na wystąpienie ASF.

Rada Ministrów 4 stycznia zwiększyła jednostkową kwotę tej pomocy z 0,36 zł do 1 zł oraz podwyższono maksymalną liczbę świń, do której udzielana jest pomoc z 50 sztuk do 200 sztuk. 

- Przyjęcie powyższych przepisów może powodować, że producenci świń, w odniesieniu do których zakaz nie jest określony czasowo, ale uzależniony jest od wykonania np. określonych czynności np. wprowadzenia bioasekuracji, nie będą zainteresowani zastosowaniem tych rozwiązań. Dlatego też zasadne jest wprowadzenie ograniczenia czasowego tj. 12 miesięcy,  w którym producent rolny może uzyskiwać pomoc w związku z zakazem utrzymywania w jego gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.
wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 04:19