StoryEditor

Resort rolnictwa szykuje duże zmiany: to będzie wyzwanie dla rolników!

Walka z ASF, rozwój rolnictwa ekologicznego oraz wdrażanie Planu Strategicznego opartego na Europejskim Zielonym Ładzie. Tak zdaniem ministerstwa rolnictwa przedstawiają się jego priorytety prac na najbliższe lata.
09.12.2021., 08:12h

O priorytety prac MRiRW zapytała posłanka  Magdalena Filiks z Koalicji Obywatelskiej. W odpowiedzi wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że absolutnym priorytetem jest walka z afrykańskim pomorem świń (ASF). Wirus jest bowiem czynnikiem wywołującym straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym (obrót krajowy oraz eksport świń, mięsa wieprzowego i produktów pozyskiwanych od świń) oraz w hodowli.

Dlatego na bieżąco, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej są podejmowane następujące działania:

·       zmiany Prawa łowieckiego we współpracy z MKiŚ,

·       pomoc na wyrównywanie obniżenia dochodu producentów świń z obszarów ASF, analiza problemu odławiania dzików w aglomeracjach miejskich,

·       realizacja programu bioasekuracji.

Rolnictwo ekologiczne

Na drugim miejscu na liście priorytetów znalazło się rolnictwo ekologiczne. Do najważniejszych działań zawartych w „Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021 – 2027” należą mechanizmy wsparcia dla rolników i producentów ekologicznych. W szczególności działanie obszarowe, w ramach którego rolnicy ekologiczni otrzymują wsparcie do areału objętego systemem rolnictwa ekologicznego – w tym obszarze planuje się wprowadzenie uproszczeń dla małych gospodarstw o powierzchni do 10 ha, które będą mogły ubiegać się o płatność w formie ryczałtowej co zmniejszy obciążenia administracyjne rolników.

Ponadto w celu zwiększenia ekologicznej produkcji zwierzęcej planuje się uruchomienie płatności dobrostanowej do zwierząt ekologicznych, a także premii za zbilansowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz włączenie żywności ekologicznej do Programu szkolnego, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych otrzymują porcje żywności oraz prowadzone są działania edukacyjne m. in. o zasadach zdrowego żywienia. Prace w tym obszarze są już prowadzone.

W ramach prac legislacyjnych, projektowane jest:

·       wsparcie do wykorzystania materiału siewnego w jakości ekologicznej, co ma zwiększyć jego produkcję i stosowanie w Polsce,

·       ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do rolnictwa ekologicznego w innych pastwach UE,

·       ułatwienia w prowadzeniu handlu detalicznego celem zwiększenia podaży produktów ekologicznych,

·       uproszczenia w procedurze wydawania zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej.

Polski Ład

Kolejnym priorytetem MRiRW będzie realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości „Polski Ład”. W jego ramach prowadzone będą następujące działania:

·       więcej pieniędzy na walkę z ASF i odbudowa produkcji trzody chlewnej

·       nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników

·       dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw

·       4,5 miliarda złotych na odbudowę polskiego przetwórstwa oraz sprzedaż i produkcję żywności w gospodarstwie rolnym

·       przejście na emeryturę rolniczą bez konieczności przekazania gospodarstwa

·       15 tys. zł na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie

·       bezpłatne miejsca do handlu rolniczego w miastach

·       rozszerzenie działalności w ramach RHD

Dobrostan zwierząt

Jednym z tematów pozostających w stałym zainteresowaniu MRiRW będzie kwestia dobrostanu zwierząt. Komisja Europejska prowadzi działanie polegające na dokonaniu przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. W kręgu jej zainteresowań objęte są m.in. zakaz utrzymywania zwierząt w klatkach w zakresie poruszonym w europejskiej inicjatywie obywatelskiej „End of the Cage Age”, wykonywanie zabiegów na zwierzętach (kastracja, obcinanie ogonów, przycinanie dziobów, dekornizacja), powiększenie dostępnej powierzchni dla zwierząt oraz zapewnienie im dostępu do środowiska zewnętrznego.

Biorąc pod uwagę powyższe, jednym z priorytetów MRiRW będzie aktywny udział w pracach mających na celu wprowadzenie nowych regulacji. - W tym zakresie niezbędne jest pogodzenie idei poprawy dobrostanu zwierząt z kwestiami opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w Unii Europejskiej, ekonomii i zasad konkurencyjności na rynku wewnętrznym. Wszelkie zmiany legislacyjne związane z tymi zagadnieniami będą wyzwaniem dla rolników utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w związku z tym konieczne będą odpowiednio długie okresy przejściowe pozwalające na dostosowanie się gospodarstw do nowych wymagań -  napisał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W kraju instrumentami finansowymi wspierającymi takie działania będzie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie „Dobrostan zwierząt” oraz w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 planowana jest interwencja Ekoschemat – Dobrostan zwierząt.

Działania na arenie międzynarodowej

MRiRW planuje także aktywnie zabiegać o poparcie stanowiska Polski w trakcie wprowadzania w życie Strategii: „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodności”. W pracach Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, będziemy koncentrować się na wdrażaniu WPR i zapobieganiu skutkom kryzysu na rynkach rolnych oraz dyskusji na kształtem projektów mających na celu wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu oraz Pakietu Gotowi na 55% (Fit for 55) dotyczącego osiągniecia unijnego celu klimatycznego na 2030 r.

Plan Strategiczny - niebawem koniec prac

Jednocześnie do końca roku muszą zakończyć się prace nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR). Dla zabezpieczenia interesów polskiego sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, priorytetem jest terminowe uruchomienie wsparcia w ramach PS WPR. Wdrażanie Planu powinno rozpocząć się od 2023 r.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
11. grudzień 2023 13:18