Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Rzecznik Praw Zwierząt jak prokurator? Lewica złożyła projekt

Lewica chce powołania Rzecznika Praw Zwierząt, który otrzyma szerokie uprawnienia podobne do prokuratorskich. Ustawa została złożona do Sejmu i czeka na ekspertyzy prawne. 

wk5 października 2020, 18:00
Do Sejmu został już złożony projekt ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt, którego celem jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt hodowlanych, dzikich i domowych. 

- Rzecznik Praw Zwierząt będzie stał na straży dobrostanu zwierząt, m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli we wszystkich podmiotach zajmujących się zwierzętami, a także będzie występował w sprawach sądowych. Obecnie nie istnieje niezależny i finansowany z budżetu państwa urząd, które w sposób skuteczny broni praw zwierząt i kontroluje przestrzeganie obowiązujących regulacji. Zajmują się tym głównie organizacje pozarządowe, które nie posiadają zarówno odpowiedniego finansowania jak i umocowania prawnego – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Wnioskodawcy, reprezentowani przez posłankę Beatę Maciejewską, chcą, aby Rzecznik Praw Zwierząt pełnił funkcję doradczą dla Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz innych organów centralnych.

Jednocześnie będzie zabierać głos w sytuacjach, kiedy ochrona prawna zwierząt jest zagrożona, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos, kiedy zagrożone są prawa obywatelskie, a Rzecznik Praw Dziecka - kiedy w szczególności zagrożone jest dobro dzieci.

Rzecznik ma być powoływany na 5-letnią kadencję przez Sejm bezwzględną większością głosów na wniosek grupy minimum 40 posłów, oraz po konsultacji z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, które w swoich celach statutowych mają ochronę zwierząt.


Co będzie mógł Rzecznik?

Projektodawcy przewidują szeroką gamę narzędzi. Przede wszystkim będzie to:
  • wnioskowanie o kontrolę Inspekcji Weterynaryjnej, 
  • składanie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego oraz skargi i
  • skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego, 
  • uczestniczenie w toczących się przed nimi postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi
Rzecznik będzie podejmował działania z własnej inicjatywy lub na wniosek obywateli, organizacji, samorządu terytorialnego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Głównego Lekarza Weterynarii. Ustawa upoważnia Rzecznika do podejmowania działań w terenie, nawet bez uprzedzenia. Będzie on mógł zlecać sporządzenie ekspertyz lub opinii a także żądać złożenia wyjaśnień i przedstawienia akt każdej sprawy. 

W wypadku stwierdzenia naruszeń prawa Rzecznik Praw Zwierząt może zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką naruszającej prawa zwierząt w celu zainicjowania przewidzianych prawem środków, żądać wszczęcia postępowania administracyjnego lub cywilnego – oraz brać udział w takich postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi. 

Rzecznik będzie mógł żądać wszczęcia postępowania o sprawy ścigane z urzędu, wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia.

Projekt ustawy został skierowany do oceny przez Biuro Analiz Sejmowych oraz Biuro Legislacyjne. Dopiero po ich zakończeniu Marszałek Sejmu może skierować ustawę do pierwszego czytania. 

wk, fot. Twitter/Beata Maciejewska - posłowie Lewicy w Sejmie


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)