Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Sejm powoła Rzecznika Praw Zwierząt? W parlamencie jest już projekt ustawy

Wraca sprawa powołania Rzecznika Praw Zwierząt. W Sejmie pojawił się projekt ustawy, autorstwa posłów Lewicy, który zakłada powołanie takiej instytucji w celu wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt. Rzecznik będzie miał uprawnienia prokuratorskie. Będzie miał także prawo podejmować kontrolę w terenie bez uprzedzenia, a w przypadku zwierząt hodowlanych także rejestrować dźwięk lub obraz.

wk10 marca 2021, 19:01
Pod projektem podpisała się grupa kilkunastu posłów z klubu Lewica, a do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona poseł Beata Maciejewska. Ich zdaniem taka inicjatywa jest konieczna i wynika z potrzeby systemowego podejścia do ochrony praw zwierząt hodowlanych, dzikich i domowych.

- Rzecznik Praw Zwierząt stał będzie na straży dobrostanu zwierząt m.in. poprzez przeprowadzanie kontroli we wszystkich podmiotach zajmujących się zwierzętami, a także będzie występował w sprawach sądowych. Obecnie nie istnieje niezależny i finansowany z budżetu państwa urząd, które w sposób skuteczny broni praw zwierząt i kontroluje przestrzeganie obowiązujących regulacji. Zajmują się tym głównie organizacje pozarządowe, które nie posiadają zarówno odpowiedniego finansowania jak i umocowania prawnego – napisano w uzasadnieniu projektu.

Kto może być Rzecznikiem Praw Zwierząt?


Rzecznik Praw Zwierząt będzie powoływany na 5-letnią kadencję przez Sejm po konsultacji z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, które w swoich celach statutowych mają ochronę zwierząt. Może nim być osoba, która ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy ze zwierzętami lub na ich rzecz.

Kompetencje Rzecznika Praw Zwierząt

Do obowiązków Rzecznika należeć będzie podejmowanie działań mających na celu ochronę dobrostanu zwierząt, co może on czynić we współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi zajmującymi się ochroną zwierząt.

Do jego kompetencji będzie należeć:

•    wnioskowanie o kontrolę Inspekcji Weterynaryjnej,
•    składanie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego,
•    składanie skargi i skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego,
•    uczestniczenie w toczących się przed nimi postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi.

Rzecznik będzie podejmował działania z własnej inicjatywy lub na wniosek obywateli, organizacji, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Głównego Lekarza Weterynarii.

Ustawa upoważnia Rzecznika do podejmowania działań w terenie, nawet bez uprzedzenia. Rzecznik będzie mógł zlecać sporządzenie ekspertyz lub opinii a także żądać złożenia wyjaśnień i przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych, społecznych, zawodowych i społeczno-zawodowych oraz organy jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, a także organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych. W odniesieniu do zadań dotyczących zwierząt hodowlanych Rzecznik otrzymuje możliwość rejestracji dźwięku lub obrazu.

Uprawnienia prokuratorskie


W wypadku stwierdzenia naruszeń prawa Rzecznik Praw Zwierząt może zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką naruszającej prawa zwierząt w celu zainicjowania przewidzianych prawem środków. Będzie miał prawo żądać wszczęcia postępowania administracyjnego lub cywilnego – oraz brać udział w takich postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi, żądać wszczęcia postępowania o sprawy ścigane z urzędu, wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia.

Wszystkie organy, instytucje i organizacje mają obowiązek współpracować z Rzecznikiem w celu realizacji jego obowiązków.
wk
fot. pixabay


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)