Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Utrudnienia dla młodych rolników – w naborze, który się skończył?!

Obrazek
Szykują się utrudnienia w uzyskaniu wsparcia dla młodych rolników w ramach PROW. Zainteresowani tą formą pomocy będą musieli przedstawiać dokumenty dotyczące oceny wpływu inwestycji na środowisko. Nowe przepisy będą dotyczyć tegorocznego naboru wniosków, który zakończył się….wczoraj. 
wk1 lipca 2021, 14:13
Do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jego celem jest zobowiązanie beneficjentów do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że inwestycja będzie realizowana w zgodzie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Unijny wymóg

MRiRW powołuje się tu na unijne przepisy, które mówią o obowiązku weryfikacji poprawności przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i zapewnieniu, że wyłącznie operacje zgodne z zasadami środowiska uzyskają pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Do tej pory Komisja Europejska nie żądała żadnych informacji o oddziaływaniu na środowisko w ramach Premii dla młodych rolników. Teraz wszystko się zmienia. Rolnik, aby otrzymać pierwszą premię będzie musiał uzyskać i złożyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie oceny wpływu operacji na środowisko. 

– Beneficjent powinien dołączyć do wniosku o płatność pierwszej raty ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Zakończony nabór 


Zmiany będą dotyczyć rolników, którzy ubiegają się o pomoc finansową począwszy od 2021 r. Nabór wniosków o przyznanie pomocy w 2021 r. zakończył się 30 czerwca. 
Do wypłaty pierwszej raty pomocy finansowej w odniesieniu do osób, którym przyznano pomoc przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w związku ze złożeniem przez nie wniosku o przyznanie tej pomocy przed 2021 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy.

Z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że w naborze wniosków o bezzwrotną premię dla młodych rolników można było starać się o 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach: 120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu. Do 30 czerwca do południa Agencja otrzymała blisko 2 tys. takich wniosków.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)