StoryEditor

Jakie wsparcie do bydła mlecznego? Płatności do produkcji rolniczej

Nie będzie dopłat do krów mlecznych w związku z niskimi cenami na rynku mleka. W zamian resort rolnictwa wymienia listę programów wsparcia, z których mogą skorzystać producenci mleka. Na jaką pomoc mogą liczyć hodowcy krów?
24.07.2023., 14:07h

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła do resortu rolnictwa z wnioskiem o uruchomienie pomocy w formie dopłat do krów mlecznych w związku z sytuacją na rynku. Chociaż takiej pomocy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje, sekretarz resortu, Ryszard Bartosik, przedstawił szereg form wsparcia, z których mogą skorzystać producenci mleka, obejmujących w większości działania dostępne dla szerokiego grona rolników.

Wsparcie unijne dla hodowców bydła

Producenci mleka nie skorzystają bezpośrednio na pakiecie pomocowym w wysokości 100 mln euro dla pięciu państw sąsiadujących z Ukrainą, jednak:

 • skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w UE jest obecnie otwarty, ale bieżące ceny rynkowe tych produktów znacząco przewyższają poziom ich cen interwencyjnych,
 • UE oraz sama Komisja Europejska nie uważają za wskazane uruchomienie mechanizmów dopłat do prywatnego przechowywania masła, OMP i serów.

W ramach WPR rolnicy mogą korzystać:

 • na zasadach ogólnych ze wszystkich instrumentów wsparcia bezpośredniego (w szczególności z podstawowego wsparcia dochodów – wcześniej JPO, uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów – wcześniej płatności dodatkowej),
 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej,
 • interwencji II filara (płatności ONW, Rolnictwo ekologiczne, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Płatności do zwierząt

 • Na płatność do krów w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć średnio ok. 158 mln EUR rocznie. Przewidywana średnia roczna stawka wynosi 94 EUR/szt. Szacuje się, że wsparciem co roku objętych zostanie ok. 1 677 240 zwierząt.
 • Na płatność do bydła w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć średnio ok. 179 mln EUR rocznie. Przewidywana średnia roczna stawka wynosi 74 EUR/szt. Szacuje się, że wsparciem co roku objętych zostanie ok. 2 426 488 zwierząt.

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt

Budżet przeznaczony na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt, na wariant Dobrostan krów mlecznych wynosi prawie 0,8 mld euro. 

Płatność 2 738 zł będzie przyznawana do sztuki zwierzęcia objętej 5-letnim zobowiązaniem w ramach wariantu 1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne. W ramach tego wariantu przewiduje się również dodatkową, jednorazową płatność w wysokości 15 131 zł/szt., rekompensującą koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia.

Płatności do OZE i ochrony środowiska

Jak wskazuje minister Bartosik, rolnicy hodujący bydło mogą wziąć też udział w działaniach takich jak:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność (dotacje),
 • Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu,
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej,
 • Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń,
 • Rozwój małych gospodarstw,
 • Premie dla młodych rolników.
 • Poddziałanie 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW – 61 beneficjentów z branży mleczarskiej (MŚP) skorzystało ze wsparcia na inwestycje w przetwórstwo w kwocie 145,3 mln zł.
 • KPO inwestycja A1.4.1 Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury – wnioski o objęcie wsparciem złożyło 27 spółdzielni mleczarskich na kwotę 54,8 mln zł (nabór pod koniec 2022 r.).

Wsparcie do kosztów energii

MRiRW wskazuje także na działania zabezpieczające dostawy energii:

 • ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;
 • ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;
 • „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”;
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich obszar F „zielona energia w gospodarstwie” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”;
 • program priorytetowy Energia dla wsi, finansowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Dopłaty do kredytów

Producenci mleka mogą też skorzystać z dopłat kredytów polegających na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych producentowi rolnemu do 31 grudnia 2023 r. na poprawę płynności finansowej, przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

 • Kwota kredytów bankowych objętych pomocą, udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:
  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.
 • Oprocentowanie kredytów bankowych może być zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR ustalana dla pożyczek na rynku międzybankowym udzielanych na okres 3 miesięcy (WIBOR 3M), zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku, powiększona nie więcej niż o 3 punkty procentowe.
 • Oprocentowanie dla banku zapłaci:
  • kredytobiorca w wysokości 2%;
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w pozostałej części.

al na podst. KRIR
fot. EnvatoElements

Aneta Lewandowska
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska Redaktorka portalu topagrar.com, zootechnik, specjalistka w zakresie hodowli zwierząt
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 12:34