Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>Ciągniki>

Modernizacja gospodarstw rolnych 2018: Czas – start!

Na ten moment rolnicy czekali od dawna. Dzisiaj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na operację typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w tzw. obszarze D. Kto i na co może złożyć wniosek w tym naborze?

Bartłomiej Czekała19 lutego 2018, 01:16
Dziś od rana kolejek w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR nie widać, ale można przypuszczać, że – wzorem poprzednich naborów na to działanie z PROW – tłoczno w Agencji zrobi się bliżej końca terminu składania wniosków, czyli 20 marca br.

W tej chwili spory ruch odnotowują sprzedawcy maszyn i urządzeń rolniczych w całym kraju. Rolnicy pytają o oferty na zakup ciągników i maszyn rolniczych oraz wyposażenia obór czy chlewni. Także w związku z zapowiedzianym już w styczniu naborem wielu potencjalnych beneficjentów „modernizacji” odwiedziło niedawne targi Polagra-Premiery w Poznaniu, Mazurskie Agro Show w Ostródzie, czy zakończone wczoraj Targi Ferma w Łodzi. 

Jakie inwestycje można realizować?

Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w tzw. obszarze „D”, związanym z:
  • racjonalizacją technologii produkcji,
  • wprowadzeniem innowacji,
  • zmianą profilu produkcji,
  • zwiększeniem skali produkcji,
  • poprawą jakości produkcji lub
  • zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Ciekawych ofert na rynku ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych jest wiele, ale w tym naborze trzeba planować takie inwestycje, które zapewnią beneficjentowi jak najwięcej punktów w ocenie wniosku przez ARiMR, bo pieniędzy starczy – w zależności od województwa i liczby złożonych wniosków – dla kilkunastu lub kilkudziesięciu procent wnioskodawców. Poprzedni nabór z tego obszaru wsparcia odbył się w 2016 r. i cieszył się dużą popularnością wśród rolników, którzy złożyli blisko 30 tys. wniosków.  Ale pieniędzy nie starczyło dla wszystkich chętnych i wiele wniosków trafiło do kosza bez rozpatrywania.

Kto może skorzystać z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w 2018 roku?

O pomoc w tej edycji naboru mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w tym typie operacji. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę płatności ostatecznej, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Ile dofinansowania i na co można otrzymać od ARiMR?

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł.

ALE UWAGA –
w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem - maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je będzie również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, podlegającego pod dany OR. Wyjątek stanowią tutaj rolnicy ubiegający się wspólnie o wsparcie na inwestycje, ponieważ swój wniosek o przyznanie pomocy muszą złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących.

Ale jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek należy złożyć w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat wówczas wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Kiedy wyniki naboru?

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane przez pracowników Agencji ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.  Listy rankingowe dla poszczególnych województw, zawierające kolejność przyznawania pomocy powinny zostać opublikowane na stronie internetowej ARiMR w ciągu 90 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków. A zatem 20 czerwca wszystko powinno być jasne.  Do rozdysponowania jest ponad 2,4 mld. zł. Tych pieniędzy starczy dla ok 14 tys. beneficjentów.

Jakie zmiany w kolejnych naborach?

Już w styczniu 2018 roku wiceminister r Ryszard Zarudzki zapowiadał, że z uwagi na liczne postulaty rolników MRiRW planuje wprowadzić zmiany w kryteriach oceny wniosków, które w PROW na lata 2014-2020 zdecydowanie są bardziej korzystne dla gospodarstw ekologicznych.

Szczegóły w poniższym materiale filmowym.Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)