StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2024: 310 tys. rolników skorzysta z Płatności dla małych gospodarstw. Jakie stawki?

Jak szacuje ministerstwo rolnictwa z tzw. płatności dla małych gospodarstw skorzysta ok. 310 tys. rolników. Płatność zastąpi wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy i będzie skierowana dla właścicieli gospodarstw do 5 ha.
17.06.2024., 14:00h

Ministerstwo rolnictwa przygotowało nowelizację rozporządzenia „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027”.

Zgodnie z ustawą o Planie Strategicznym WPR minister rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty poszczególnych płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego. W  tym szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski o przyznanie tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego oraz szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego następcy prawnemu rolnika lub przejmującemu gospodarstwo. MRiRW określa także wysokość kar i sposób ich obliczania, z wyjątkiem kar administracyjnych, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji Planu, specyfikę poszczególnych płatności lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym ich przyznawaniem.

Płatność dla małych gospodarstw

W maju do PS WPR została wprowadzona dodatkowa płatność bezpośrednia – płatność dla małych gospodarstw. W związku z tym konieczne jest uwzględnienie tej płatności w zmienianym rozporządzeniu. Rozporządzenie uwzględnia też zniesienie wymogu w ramach normy GAEC 8 dotyczący obowiązku przeznaczania 4 % gruntów ornych na obszary i obiekty nieprodukcyjne.

Czym jest płatność dla małych gospodarstw?

Zgodnie ze znowelizowaną ostatnio ustawą o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 tzw. płatność dla małych zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności, które musieliby spełnić, gdyby ten uproszczony system nie został wprowadzony.

Jakie stawki płatności dla małych gospodarstw i jakie zasady? 

Wysokość stawki płatności dla małych gospodarstw proponuje się ustalić na takim samym poziomie, jak stawka płatności dla małych gospodarstw na 2023 r., czyli 225 euro/ha (maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo). Stawka ta przewyższa planowany łączny poziom dwóch najpowszechniej stosowanych płatności bezpośrednich, tj. podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej, dzięki czemu rozwiązanie to staje się atrakcyjne dla znacznej części małych gospodarstw.

Szacuje się, że beneficjentami płatności dla małych gospodarstw jest ok. 310 tys. rolników.

wk

 

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 02:02