Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Finanse>Dopłaty, PROW i VAT>

Rada AGRIFISH uzgodniła wspólne stanowisko w sprawie WPR na lata 2021-2027

Obrazek

Dziś w nocy unijna Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa uzgodniła stanowisko negocjacyjne (podejście ogólne) w sprawie pakietu reform wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 r. To uzgodnione stanowisko nakłada na państwa członkowskie zdecydowane zobowiązania dotyczące wyższych ambicji środowiskowych za pomocą takich instrumentów, jak obowiązkowe ekoprogramy (nowość w porównaniu z obecną polityką) i zwiększoną warunkowość. Jednocześnie uzgodnione stanowisko daje państwom członkowskim niezbędną elastyczność w zakresie osiągania celów środowiskowych. Na przykład istniałby dwuletni etap pilotażowy dotyczący ekoprogramów, a państwa członkowskie miałyby swobodę w przydzielaniu środków w ramach różnych zielonych praktyk.

Bartłomiej Czekała21 października 2020, 12:41
Podejście ogólne oznacza, że Rada ma teraz polityczny mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim, gdy współprawodawca uzgodni również swoje wewnętrzne stanowisko w celu osiągnięcia ogólnego porozumienia.

– Dzisiejsze porozumienie jest kamieniem milowym dla europejskiej polityki rolnej. Państwa członkowskie wykazały ambicję w zakresie wyższych norm środowiskowych w rolnictwie i jednocześnie wspierały niezbędną elastyczność w zapewnianiu konkurencyjności rolników. Umowa ta jest spełnieniem aspiracji bardziej ekologicznej, sprawiedliwszej i prostszej WPR – mówiła podczas konferencji prasowej Julia Klöckner, federalna minister ds. Żywności i rolnictwa Niemiec, która przewodziła posiedzeniu AGRIFISH.

Reforma WPR przewiduje, że wprawdzie państwa członkowskie UE otrzymają większą elastyczność w kształtowaniu zasad i przydziałów środków poprzez opracowanie krajowych planów strategicznych, to jednak będą one zobowiązane do wykazania wyższych ambicji środowiskowych w porównaniu z obecnym okresem. Tak zwany „nowy model realizacji” faworyzowałby wyniki, a nie zgodność: umożliwiłby krajom wybór najlepszych narzędzi i działań, którymi dysponują (z uwzględnieniem specyfiki krajowej), aby osiągnąć uzgodnione ogólnounijne cele i standardy.

Oto niektóre konkretne przykłady spełnienia przez kraje UE wyższych norm środowiskowych, nad którymi debatowano i uzgodniono podczas dwudniowej Rady:

Rolnicy otrzymaliby wsparcie finansowe pod warunkiem przyjęcia praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, aby WPR była jeszcze bardziej ekologiczna niż dotychczas.

Rolnicy wykraczający poza podstawowe wymogi dotyczące środowiska i klimatu uzyskaliby dodatkowe wsparcie finansowe poprzez wprowadzenie „ekoprogramów”. Te nowe instrumenty ochrony środowiska i klimatu byłyby powiązane ze specjalnym budżetem, stanowiącym część budżetu na płatności bezpośrednie. Zostałyby wyodrębnione na poziomie 20%, co oznacza, że zostałyby odblokowane dzięki zastosowaniu ekoprogramów. Wstępna dwuletnia faza pilotażowa pozwoliłaby państwom członkowskim uniknąć utraty bardzo potrzebnych funduszy podczas zapoznawania się z nowymi instrumentami. Orientacyjne przykłady ekoprogramów obejmują praktyki takie jak rolnictwo precyzyjne, agroleśnictwo i rolnictwo ekologiczne, ale państwa członkowskie miałyby swobodę projektowania własnych instrumentów w oparciu o ich potrzeby.

Wszyscy rolnicy byliby zobowiązani do przestrzegania wyższych norm środowiskowych; nawet te mniejsze. Aby pomóc im w przejściu na zazielenianie, drobni rolnicy podlegaliby bardziej uproszczonym kontrolom, zmniejszając obciążenia administracyjne, zapewniając jednocześnie ich wkład w realizację celów środowiskowych i klimatycznych.

Stanowisko Rady jest wynikiem negocjacji i prac prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch i pół roku oraz podczas pięciu prezydencji.

oprac. bcz na podst. consilium.europa.eu

Fot. MRiRW/FB


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)