StoryEditor

Skup masła i mleka w proszku na rezerwy strategiczne. Rusza przetarg. Jakie zasady?

22 sierpnia br. Robert Telus zapowiedział, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych rozpocznie interwencyjny skup masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Według ministra Telusa pomoże to ustabilizować sytuację na rynku mleka i ceny w skupie. Jakie zasady przetargu?
01.09.2023., 12:09h

Zgodnie z zapowiedzią ministra Telusa Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie na rynku mleka odnośnie współpracy w zakresie sprzedaży oraz świadczenia usługi przechowywania rezerwy strategicznej masła w chłodni będącej w dyspozycji przechowawcy oraz mleka odtłuszczonego w proszku.  

Jakie zasady sprzedaży lub przechowywania masła?

Przedsiębiorcy muszą wziąć udział w przetargu. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zawrze umowę z podmiotem, który zostanie wyłoniony w przetargu.

Zakład mleczarski zgodnie z umową m.in. dokona sprzedaży na rzecz Agencji masła w terminie nie dłuższym niż 7 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy; świadczyć będzie usługę przechowania masła obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

- Przedmiotem zamówienia będzie dostawa na rzecz Agencji masła niesolonego, wyprodukowanego ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego, o zawartości tłuszczu mlecznego nie mniej niż 82%, przeznaczonego do długookresowego przechowywania w chłodniach, spełniającego minimalne wymagania określone przez Agencję, zwanego dalej „masłem” i świadczenie usługi jego przechowania obejmującej wymianę, w temperaturze poniżej -22,1˚C. Wymiana masła polegać będzie na zastępowaniu, w miejscu przechowania, określonej ilości rezerwy strategicznej masła tak, aby w całym okresie obowiązywania umowy do upływu okresu przechowywania (licząc od daty produkcji) określonego w normie PN-A-07005 „Produkty żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach” wraz ze zmianą Az1 do tej normy pozostało nie mniej niż 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia umowy - do upływu okresu przechowywania powinno pozostać nie mniej niż 12 miesięcy – wymienia RARS.

Przedsiębiorca za wykonaną usługę przechowywania masła otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Ile i za ile? 

- Nadal w sumie nie wiadomo, ani ile, ani za ile. Na pewno nie skorzystają z tej pomocy mniejsze firmy, bo ani nie mają takiej powierzchni do przechowywania, ani nie spełniają warunków w większości, gdyż to właśnie one mają największe problemy finansowe i trudno będzie uzyskać gwarancję banku. Niestety wiemy na razie za mało. Jeżeli Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zajmuje się organizacją skupu i przechowywania, to mam nadzieję, że będą podane do publicznej wiadomości możliwości dotyczące ilości skupu. Dobrze było by również podać ceny. Nie mniej jednak trzeba pochwalić ministra Telusa, że w ogóle podjął jakiekolwiek działania na rzecz mleczarstwa. Czekamy na więcej szczegółów. Według mnie na tej liście powinny znaleźć się również i przede wszystkim sery – podkreśliła Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Problemy na rynku mleka mają zarówno hodowcy i mleczarnie, którym coraz trudniej wiązać koniec z końcem. Jeden i drugi ważny element układanki już po części dokłada do biznesu. Jak długo to może potrwać? Minister Telus problem dostrzegł, ale konieczne jest określenie ilości zdjętych towarów. Bez tego sytuacja na rynku się nie poprawi. 

- Każda interwencja na rynku ma swój cel do osiągnięcia. Jeżeli nie podaje się, ani planowanej ilości skupionego masła, ani odtłuszczonego mleka w proszku, ani budżetu zakupów, to sama informacja o przetargu nie będzie miała żadnego znaczenia dla rynku i nie wpłynie na poprawę sytuacji. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile tego towaru będzie zdjęte z rynku, żeby finalnie można było zwiększyć ceny w skupie mleka, bo właściwie o to chodzi rządowi w tej interwencji. Z drugiej strony wiemy, że pojawiają się głosy rolników, że skoro rząd zapłacił spółdzielniom, to niech zaczną płacić więcej za mleko w skupie. Rzeczywistość jest taka, że minister ogłosił, że skup się rozpocznie, a na razie nie ma ani słowa w tej informacji podanej przez RARS - ile i za ile, i jakie to będą w ogóle wielkości. Wiemy, że analizy będą dopiero prowadzone, ale nie wiemy jak i kiedy to działanie będzie wykonane i w jakim okresie. Pamiętajmy o tym, że rozciąganie problemów w czasie również nie jest korzystne. Nie problem jest skupić, problemem może stać się nagłe uwolnienie zapasów tych produktów na rynek, kiedy sytuacja już się poprawi. Na rynku czasami jest lepiej, a czasami gorzej. Mamy już takie doświadczenia w Polsce sprzed lat, również ma je Komisja Europejska, dlatego większość państwa członkowskich UE nie chce żadnej interwencji na rynku na poziomie europejskim. Tłumaczą obecną sytuację jako zawirowania na rynku i boją się późniejszej spóźnionej reakcji i niekorzystnego wpływu na rynek w momencie zwolnienia zapasów. To są takie kwestie, które trzeba wyważyć w tego typu sytuacjach, aby pomoc była skuteczna. Teraz trudno cokolwiek powiedzieć, jaki to wywrze wpływ na rynek nie znając skali. Konia z rzędem temu, kto będzie w stanie prognozować, jakie będą ceny mleka na koniec roku. To co nas martwi, to niebezpieczeństwo, że dalsze pogłębienie tej sytuacji może doprowadzić do rezygnacji zbyt wielu rolników z produkcji mleka. Wycofywanie się producentów jest w tym momencie głównym zagrożeniem. Nikt, kto podejmie decyzję o rezygnacji, do produkcji nigdy nie wróci – podkreśla Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Jakie zasady sprzedaży i przechowywania OMP?

Podobnie jak w przypadku masła, należy zgłosić się do przetargu, a podmiot wyłoniony w ramach przetargu będzie zobowiązany do sprzedaży na rzecz RARS OMP w ciągu 7 dni od pierwszego dnia obowiązywania umowy lub świadczyć będzie usługę przechowania mleka obejmującą magazynowanie oraz wymianę, na warunkach określonych w umowie.

- Wymiana polegać będzie na zastępowaniu w miejscu przechowywania rezerwy mleka, mlekiem wyprodukowanym przez Przedsiębiorcę w tej samej ilości i wymaganej jakości, tak aby w całym okresie obowiązywania umowy czas przechowywania mleka był nie dłuższy niż 50% okresu minimalnej trwałości, z zastrzeżeniem, że przez ostatnie 30 dni przed terminem wygaśnięcia umowy, do upływu terminu minimalnej trwałości mleka powinno pozostać nie mniej niż 60 % okresu minimalnej trwałości.

Za wykonaną usługę przechowywania mleka przedsiębiorca otrzymywać będzie od Agencji wynagrodzenie według zryczałtowanej stawki w zł/tonodobę (plus VAT).

Szczegóły TUTAJ 

Organizacja przetargu na zakup lub przechowywanie OMP lub masła

RARS wyjaśnia, że wybór przedsiębiorców nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.

W pierwszym etapie postępowania przetargowego RARS wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:

realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec, których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;

według posiadanych przez Agencję informacji nie dają rękojmi należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają rękojmi zachowania wymagań w zakresie przechowywania masła i/lub mleka odtłuszczonego w proszku będącej przedmiotem postępowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie: wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

Powołany w Agencji Zespół dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.

Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się co najmniej pięciu Przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba Przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Przedsiębiorców spełniających warunki.

Negocjacje cen skupu OMP i masła lub ich przechowywania

Zespół prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert. Podczas negocjacji będzie brana pod uwagę cena sprzedaży masła w złotych za kilogram (bez VAT); zryczałtowana stawki za usługę przechowania masła w złotych za tonodobę (bez VAT), cena sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku w złotych za kilogram (bez VAT); zryczałtowana stawki za usługę przechowania mleka odtłuszczonego w proszku w złotych za tonodobę (bez VAT).

Zespół dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, według kryteriów określonych w warunkach przetargu, a umowy będą zawarte na dwa lata. Przedsiębiorca będzie musiał zabezpieczyć realizację zadania w formie gwarancji bankowej.

Szczegóły na temat przetargu

Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 5 września 2023 r. złożyć w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnione zgłoszenie udziału w postepowaniu  przetargowym.

Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w: Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel.  22 36 09 352 lub 22 36 09 360 lub składając zapytanie w formie pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

POBIERZ ZGŁOSZENIE 

Ceny w skupie mleka

Rolnicy mają nadzieję na poprawę sytuacji, gdyż w wielu regionach kraju granica opłacalności jest bardzo blisko, a w niektórych już nawet przekroczona jeśli chodzi o koszty ponad przychód. Hodowcy szacują obecne wydatki na produkcję litra mleka na około 2 zł.

Ceny mleka w skupie spadają systematycznie od grudnia ubiegłego roku. GUS podał, że w lipcu rolnicy średnio otrzymywali 1,88 zł/l, w czerwcu było to 1,93 zł/l, co świadczy o spadku kolejny miesiąc z rzędu (tym razem o 2,5%). Cena była niższa o 19% w porównaniu do ubiegłego roku w analogicznym okresie. ZOBACZ WIĘCEJ


dkol na podst. RARS 
Fot. Envato Elements

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 17:35