Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Kredyt bez zgody współmałżonka

Obrazek

Pytanie: Moja żona wzięła z poważnego banku 10 tys. zł kredytu, o którym dowiedziałem się dopiero od firmy windykacyjnej.

Podejrzewam też, że zaciągnęła w nim też tzw. szybką pożyczkę. Pożyczane pieniądze żona przekazuje swojej matce. Z tego tytułu finansowo jest nam bardzo ciężko, bo mamy na utrzymaniu 3 uczących się dzieci.
Czy poważny bank ma prawo bez mojej zgody pożyczać jej tak poważne kwoty. Zaznaczam, że nie mamy rozdzielności majątkowej.

 

Andrzej Sawa28 sierpnia 2016, 10:01

 

Odpowiedź: Wskazać należy, że przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r. i o.) przewidują pewne ograniczenia w możliwości zaciągania przez jednego z małżonków zobowiązań bez wiedzy drugiego małżonka. Jednak warunkiem zastosowania tych ograniczeń jest to, aby zaciągane zobowiązania dotyczyły majątku wspólnego. Zgodnie z art. 36 § 1 k.r. i o., oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, a w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, wykonywaniu nad nim zarządu i zobowiązaniach go obciążających. Zatem wszelkie decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań powinny być uzgadniane wspólnie przez małżonków.

W przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez małżonków w tej materii, małżonkowi służy prawo sprzeciwu co do czynności zarządu majątkiem wspólnym dokonywanych przez drugiego małżonka bez porozumienia. W myśl art. 361 § 1, małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. Stosownie do § 2 cytowanego przepisu, aby sprzeciw był skuteczny wobec osoby trzeciej konieczne jest, aby mogła się ona z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

Zatem w sytuacji, w jakiej znalazł się nasz Czytelnik, bank nie mógłby udzielić jego żonie kredytu, jeśli jego sprzeciw zgłoszony byłby przed zawarciem umowy kredytu. Jednocześnie wskazać należy, że przepisy k.r. i o. wymagają w pewnych przypadkach - dla skuteczności czynności prawnych - zgody obojga małżonków. Stosownie do art. 37 § 1, zgoda taka jest wymagana do dokonania:

 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
 • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)