Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Problem z linią wodociągu

Ponad 25 lat temu na mojej posesji gmina położyła rury wodociągowe. Niedawno przyjęto plan zagospodarowania przestrzennego, który przeznacza tę ziemię pod zabudowę mieszkaniową. Czy w tej sytuacji gmina powinna przenieść wodociąg?

adw. Mikołaj Pomin29 czerwca 2020, 12:39
Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego nie ma co do zasady wpływu na to, w jaki sposób zagospodarowane są nieruchomości w dniu jego wejścia w życie, bowiem w myśl art. 35 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Jeżeli zatem przepisy planu nie zawierają zapisów mówiących o przeniesieniu wodociągu w inne miejsce, z własnej inicjatywy, gmina z pewnością nie będzie miała interesu w zmianie położenia rur. Trzeba przy tym zaznaczyć, że objęcie nieruchomości Czytelnika planem miejscowym, przeznaczającym ją na cele zabudowy mieszkaniowej nie wpływa negatywnie na jej wartość lub sposób korzystania z niej. Wynika to z faktu, że wodociąg przebiega przez działkę od ponad 25 lat i w takim samym stopniu ją zajmował.

W mojej ocenie uchwalenie planu nie uprawnia właściciela do odszkodowania z tego tytułu, wynikającego z przepisu art. 36 ustawy – jeżeli, w związku z uchwaleniem planu albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, albo wykupienia nieruchomości lub jej części bądź zamiany na inny grunt. Co więcej, zmiana przeznaczenia ziemi z rolnej na mieszkaniową może rodzić po stronie właściciela obowiązek zapłaty opłaty planistycznej (art. 36 ust. 4).

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Położenie wodociągu wiązało się zapewne z udzieleniem zgody właściciela nieruchomości, co stawia Czytelnika na nie najlepszej pozycji wobec gminy. Mając powyższe na względzie, warto zasugerować Czytelnikowi podjęcie rozmów z gminą w sprawie zmiany położenia wodociągu i ustalenia, kto i w jakim zakresie poniesie tego koszty. Należy przy tym przynajmniej choć spróbować skompensować te koszty z opłatą planistyczną.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)