Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady prawne>

Ulga w podatku przy melioracji

Obrazek

Pytanie: Czy może być przyznana ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu i budowy urządzenia melioracyjnego?

Andrzej Sawa2 stycznia 2015, 07:51

Odpowiedź: Ulgi jak i zwolnienia z podatku rolnego określone są w Ustawie o podatku rolnym (DzU z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Różnica pomiędzy zwolnieniami i ulgami polega na tym, że w pierwszym przypadku podatek nie jest w ogóle płacony przez określony czas, natomiast w przypadku ulg – podatnik zobowiązany jest płacić daninę, lecz w mniejszej wysokości.

Wspomniana ustawa przewiduje ulgi w podatku rolnym w przypadku nabycia gruntów w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego, zagospodarowania nieużytków bądź gruntów otrzymanych w wyniku wymiany lub scalenia, po upływie okresu, na jaki przysługiwało z tego tytułu zwolnienie od podatku. Ponadto ustawa przewiduje ulgi (tzw. ulgi inwestycyjne) w podatku rolnym podatnikom tego podatku, którzy dokonali inwestycji z tytułu wydatków poniesionych na:

  • budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
  • zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), o ile wymienione wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (dofinansowań czy dotacji unijnych, kredytów z dopłatami itp.).

Ulga inwestycyjna przyznawana jest dopiero po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Poza wspomnianymi ulgami ustawa przewiduje ponadto ulgę w podatku rolnym w przypadku żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe lub osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej. Przewidziano również ulgi w podatku rolnym dla gruntów, na których wystąpiły klęski żywiołowe, natomiast dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich ustawa pozwala stosować stawki pomniejszone.

Ustawa uprawnia rady gmin do ustanawiania innych ulg i zwolnień podatkowych, o ile będą w zgodzie z przepisami o pomocy publicznej.
Jak wynika z powyższych zapisów ustawy, podatnikom przysługuje ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń melioracyjnych, o ile z tego tytułu podatnik nie uzyskał innej pomocy publicznej.1 z 1
Podatnikom przysługuje ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń melioracyjnych, o ile z tego tytułu podatnik nie uzyskał innej pomocy publicznej.

Podatnikom przysługuje ulga w podatku rolnym z tytułu zakupu i zainstalowania urządzeń melioracyjnych, o ile z tego tytułu podatnik nie uzyskał innej pomocy publicznej.

Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)