StoryEditor

Dopłaty bezpośrednie 2024: Wypełniasz wniosek do ARiMR? Zobacz najważniejsze zmiany!

Nadal nie wiadomo, czy nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2024 rok będzie wydłużony do 30 czerwca. Ale nie czekając na ten komunikat warto już teraz zapoznać się ze zmianami, które zaszły w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich i ekoschematów za 2024 rok. Podczas naszego webinarium ekspertka zaprezentowała najwazniejsze zmiany.
20.04.2024., 14:56h

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 19 kwietnia za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożono ponad 203 tys. wniosków. To oznacza, że nadal ponad 1 mln rolników i producentów rolnych nie wypełniło jeszcze wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich i ekoschematów za 2024 rok.

Nasza ekspertka Agata Stachowiak podczas webinairum pt.: "Dopłaty i finansowanie rolnictwa. Co czeka rolników w 2024 roku?" wskazała szereg zmian, które zaszły w tegorocznym systemie przyznawania dopłat bezpośrednich i ekoschematów. Warto się z nimi zapoznać!

Płatność dla młodych rolników 2024

Zmiana nastąpiła w zakresie warunku posiadania przez rolnika 3 letniego stażu pracy: Od 2024 roku Młody Rolnik nie musi posiadać i dołączać do wniosku dokumentu potwierdzającego, że podlegał ubezpieczeniom społecznym w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik. ARiMR na podstawie udostępnionej bazy danych będzie sama weryfikowała tą informację.

Płatność do konopi włóknistych

Rolnicy deklarujący w 2024 roku uprawę konopi włóknistych nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych. KOWR sam będzie przekazywał informacje do ARiMR.

image

Konkurs! Wygraj bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Norma GAEC 7, czyli dywersyfikacja upraw

W tegorocznym naborze wniosków o dopłaty przy ustaleniu spełnienia warunku dotyczącego tego, że ta sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata bierze się pod uwagę uprawę w plonie głównym prowadzoną nie wcześniej niż w 2023 roku.

W przypadku normy GAEC 7 zapowiedziana została przez MRiRW rezygnacja z obowiązku składania oświadczenia na rzecz prowadzenia rejestrów zabiegów agrotechnicznych lub posiadaniu innych dokumentów zawierających m.in. numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, informacje o wykonanych zabiegach.

Norma GAEC 8, czyli ugorowanie

W 2024 Normę GAEC 8 zrealizowana będzie również gdy co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie przeznaczy się na obszary lub obiekty nieprodukcyjne lub międzyplony ozime lub wsiewki w uprawę w plonie głównym lub rośliny bobowate drobnonasienne lub bobowate grubonasienne.

W przypadku normy GAEC 8 także zapowiedziana została przez MRiRW rezygnacja z obowiązku składania oświadczenia na rzecz prowadzenia rejestrów zabiegów agrotechnicznych lub posiadaniu innych dokumentów zawierających m.in. numer działki ewidencyjnej, oznaczenie działki rolnej, informacje o wykonanych zabiegach.

Jeszcze w tym naborze nastapić ma inna zmiana - wprowadzenie nowego ekoschematu "Grunty wyłączone z produkcji". Szacowana stawka płatności (podstawowa) wynosi ok. 563 zł/ha, czyli ok. 126,52 EUR/ha. Przewiduje się, że corocznie wsparciem objętych będzie ok. 217 tys. ha gruntów ornych.

image

Dopłaty i ekoschematy 2024: Znamy stawki za ugorowanie gruntów rolnych!

Międzyplony ozime i wsiewki śródpolne 2024

Od 2024 roku rolnicy nie muszą na potwierdzenie praktyki utrzymania wsiewki śródpolnej składać „Oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym” ani nie muszą na potwierdzenie praktyki wysiania i utrzymania międzyplonu ścierniskowego składać „Oświadczenia o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego”.

Jeżeli chodzi o międzyplony ozime lub wsiewki śródpolne to w przepisach doprecyzowano, że na potrzeby realizacji międzyplonów w ramach praktyki stosowana może być zarówno forma ozima jak i forma jara roślin tworzących mieszankę międzyplonu ozimego.

image

Co się zmieni w normach GAEC i Planie Strategicznym na korzyść rolników?

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt 2024

W przypadku niezłożenia przez rolnika oświadczenia o uwzględnieniu zwierząt składanego  przypadku zwierząt nie zgłoszonych w bazie IRZ, w terminie do 7 października, kierownik biura powiatowego ARiMR będzie wzywał rolnika do uzupełnienia brakującego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie będzie skutkował nieprzyznaniem punktów w ramach tej praktyki.

image

Płatność dla małych gospodarstw zamiast dopłat i ekoschematów. Kto dostanie 225 euro do 1 ha?

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, wariant z wapnowaniem 2024

Rolnik nie musi składać do ARiMR oświadczenia że nie otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego. ARiMR będzie sama weryfikować spełnienie przez rolnika ww. warunku.

Zróżnicowana struktura upraw 2024

W tym obszarze doprecyzowano, że w przypadku uprawy rzepaku słomę po zbiorze plonu głównego rozdrabnia się i miesza z glebą lub przyoruje.

image

Ekoschemat "Dobrostan zwierząt" z naboru 2023: Wreszcie znamy stawki dopłat!

Wymieszanie obornika na gruntach ornych i stosowanie nawozów naturalnych płynnych

W 2024 roku na potwierdzenie tej praktyki można przesłać zdjęcie geootagowane za pośrednictwem aplikacji „Mobilna ARiMR” lub przedłożyć oświadczenie o wykonaniu praktyki. Rolnicy nie muszą też prowadzić rejestru zabiegów agrotechnicznych w ramach tych dwóch praktyk. W przypadku gdy rolnik nie prześle zdjęć geootagowanych lub nie złoży oświadczenia, kierownik biura powiatowego ARIMR będzie wzywał na piśmie do dokonania tych czynności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie będzie skutkował nieprzyznaniem punktów w ramach tej praktyki.

Wymieszanie słomy z glebą 2024

W tym naborze wniosków punkty są przyznawana do powierzchni gruntów ornych, z wyłączeniem powierzchni gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa rzepaku w ramach praktyki "Zróżnicowana struktura upraw".

Integrowana produkcja roślin 2024

Tu zmiana jest kosmetyczna. Płatność z tytułu tego ekoschematu jest przyznawana jeśli rolnik lub jego małżonek prowadzą uprawy zgodnie z metodami integrowanej produkcji roślin.

image

Co atak Iranu na Izrael zmienił na rynkach rolnych i ile płaciliśmy za nawóz 20 lat temu? Czekał(a) na Urbana, czyli rynkowy last minute odc. 8

Biologiczna ochrona upraw 2024

W przypadku gdy rolnik nie złoży odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie, kierownik biura powiatowego ARIMR będzie wzywał na piśmie do dokonania tych czynności w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie będzie skutkował nieprzyznaniem płatności w ramach ekoschematu.

Dobrostan zwierząt: Szkolenie z antybiotyków

Od 2024 roku Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany jest, do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Szkolenie jest jednorazowe, rolnik musi je odbyć w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

Obowiązkiem rolnika po odbyciu szkolenia będzie przekazanie przez rolnika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR albo kierownikowi biura powiatowego ARiMR, w terminie do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

image

Certyfikaty węglowe – ile można na nich zarobić za 1 ha w gospodarstwie

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 05:13