Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Faktury i rachunki – co wystawia rolnik wg kierunków transakcji zbożem?

Obrazek

Minister Telus obiecywał, że za zboże sprzedane na paszę producentom żywca też będzie przysługiwało wsparcie w ramach pomocy zbożowej. W rozporządzeniu ministra tego zabrakło. Podpowiadamy, jakie faktury i rachunki można realizować w obrocie ziarnem.

Roman Włodarz27 maja 2023, 09:00

Od początku kwietnia br. wchodziły w życie kolejne przepisy, wprowadzające kilka rodzajów pomocy dla rolników w związku z sytuacją na krajowym rynku rolnym, jako skutek zwolnienia z ceł i kontyngentów importu artykułów rolnych z Ukrainy. Przyjęte rozwiązania budzą wiele wątpliwości i uwag rolników, wśród których jest problem udokumentowania fakturami sprzedaży.

Konieczna faktura do wniosku składanego w ARiMR

Do wniosków składanych do ARiMR rolnik „[…] dołącza kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż (zbóż) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie skupu lub przetwórstwa zbóż w okresie [...]”. Taki zapis powoduje, że rolnicy zbywający zboża innym podmiotom, np. osobom fizycznym, rolnikom ryczałtowym, do działów specjalnych produkcji rolnej, na spalanie itp., nie będą mogli skorzystać z pomocy. Środowiska rolnicze składały w tej sprawie liczne wnioski do MRiRW, podkreślając, że jest to rozwiązanie społecznie niesprawiedliwe i zmuszające do poszukiwania rozwiązań nie do końca etycznych, np. do fikcyjnej sprzedaży zbóż przez pośrednika – oczywiście ze stratą dla rolnika.

Kryterium formalnym jest tutaj PKD odbiorcy zboża. Zwykła działalność rolnicza, w tym produkcja zwierzęca, ma PKD rozpoczynające się od „0”. Podmioty skupowe mają PKD 46xxxxx, natomiast przetwórstwo ma PKD 10xxxx. Warto więc przypomnieć Czytelnikom, kto i kiedy ma prawo i obowiązek wystawiania faktur oraz rachunków wg kierunków transakcji zbożem.


Zobacz także: Handel zbożami zaczyna się zawieszać, a ceny i tak lecą

Podatnik czynny VAT => podatnik czynny VAT

Transakcje pomiędzy podatnikami czynnymi są najbardziej oczywiste i mało problemowe. W aktualnej sytuacji – faktycznie od wprowadzenia obniżek stawek VAT na żywność w styczniu 2022 r. występują problemy z ustaleniem prawidłowej stawki na zboża konsumpcyjne i paszowe – związanej z tzw. pomocą zbożową nie ma znaczenia przeznaczenie zboża, a tylko fakt zbycia zboża właściwemu podmiotowi.

Na fakturze nie umieszcza się formalnie żadnych danych dotyczących PKD odbiorcy, a nazwa odbiorcy może być myląca. Przepisy nie zabraniają umieszczania na fakturze innych danych niż obowiązkowe, określone w art. 106a i następnych ustawy o VAT. Zatem można żądać od odbiorcy zboża podania PKD właściwego dla przepisów o pomocy.

W tym miejscu należy przypomnieć, że rolnik zajmujący się wyłącznie działalnością rolniczą lub osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej (np. produkcję brojlerów) nie ma możliwości dodania sobie PKD właściwego dla podmiotu skupowego lub przetwórczego, ponieważ nie podlega rejestracji w CEIDG
(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) jako wyłączony z definicji działalności gospodarczej w ustawie Prawo przedsiębiorców.


Sprzedaż zboża musi być potwierdzona fakturą. Rolnicy wciąż czekają na wiążące przepisy odnośnie do sprzedaży ziarna rolnikom kupującym zboże na paszę.

Rolnik ryczałtowy => podatnik czynny

Tutaj występuje bezwzględny obowiązek wystawienia przez nabywcę faktury VAT-RR, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT. Podobnie jak w transakcjach opisanych w pkt 1, z punktu widzenia potencjalnej pomocy zbożowej najważniejsze będzie ustalenie, czy odbiorca ma PKD właściwy dla skupu lub przetwórstwa. Jeśli np. rolnik ryczałtowy zbywa zboże producentowi trzody lub drobiu, który jest podatnikiem czynnym, to nie zostaje spełniony ten wymóg.

Rolnik podatnik czynny VAT => podatnik zwolniony z art. 113 ustawy o VAT

Rolnik, podatnik czynny zbywający zboże, musi wystawić fakturę odbiorcy w przypadku każdej transakcji. Odbiorca zwolniony z art. 113 (do 200 tys. zł obrotu w roku) prowadzi działalność gospodarczą nierolniczą, zatem dla celów pomocy zbożowej konieczne będzie ustalenie jego PKD, jak wyżej.

Rolnik ryczałtowy => rolnik ryczałtowy lub osoba fizyczna (np. drobna sprzedaż „na worki”).

Rolnik ryczałtowy jest ustawowo zwolniony z obowiązku wystawienia faktur. Jedynym dokumentem, jaki może wystawić, jest rachunek, określony w art. 87 ustawy Ordynacja podatkowa. Formalnie obowiązek wystawienia rachunku nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, hodowli lub chowu, nieprzerobione lub nieprzetworzone sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży poza obrębem uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem sprzedaży na targowiskach w ramach RHD.

Minimalne informacje zawarte w rachunku są określone w § 14 rozporządzenia MF DzU z 2005 r., poz. 1373: imię i nazwisko sprzedawcy, data wystawienia i numer kolejny rachunku (w roku podatkowym), wyraz odpowiednio „Oryginał” lub „Kopia”, określenie rodzaju i ilości towaru oraz ceny jednostkowe, ogólną sumę należności, oraz czytelny podpis wystawcy rachunku, oraz odcisk pieczęci, jeśli się nią posługuje. Należy podkreślić, że transakcje pomiędzy rolnikami ryczałtowymi w aktualnym stanie prawnym nie są objęte pomocą zbożową, nawet jeśli odbiorca prowadzi RHD w zakresie np. przemiału zbóż.

Skupy z obowiązkiem raportowania

MRiRW wydało 12 maja br. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych. Zgodnie z nim przedsiębiorca dokonujący skupu zbóż będzie zobowiązany przekazywać dane rynkowe, w zakresie wielkości skupu bezpośrednio od producenta artykułów rolno-spożywczych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sekcji III ust. 1, w sekcji XIII ust. 1 oraz w sekcji XIV ust. 1, do godziny 12.00 codziennie za poprzedni dzień.

Konsultacje społeczne były pospieszne lub wręcz nierealne. Otóż 11 maja MRiRW wysłało pismo do 41 organizacji i instytucji rolniczych z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do godz. 12.00, również drogą elektroniczną. Tak krótki termin konsultacji uzasadniono jak najszybszym rozpoczęciem codziennego monitorowania wielkości skupu w Polsce wybranych artykułów rolnych, w szczególności dotyczącego zbóż oraz rzepaku. – W wyniku znaczącego eksportu zbóż oraz innych artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy nastąpiło zaburzenie w funkcjonowaniu krajowego rynku rolnego, objawiające się m.in. gwałtownym spadkiem cen zbóż oraz rzepaku. Projekt rozporządzenia ma na celu umożliwienie zbierania informacji dotyczących dziennej wielkości skupu wybranych produktów rolnych, co umożliwi bieżącą analizę sytuacji rynkowej i podejmowanie na tej podstawie właściwych decyzji przez administrację państwową – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia ukazał się na stronie RCL.
Picture of the author
Autor Artykułu:Roman Włodarz
Pozostałe artykuły tego autora

Ten artykuł pochodzi z wydania 06/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)