StoryEditor

Ile razy ARiMR może wezwać młodego rolnika do poprawek we wniosku?

Złożenie wniosku o przyznanie dotacji z ARiMR niemal zawsze wiąże się z koniecznością wprowadzenia do niego poprawek lub dokonania uzupełnień. Ile razy ARiMR może wezwać rolnika do dokonania poprawek we wniosku?

Podczas naszego czerwcowego webinarium pt. "Premia dla młodego rolnika i sukcesja w gospodarstwie rolnym" jeden z jego uczestników zadął pytanie dotyczące tego ile razy można zostać wezwanym przez ARMIR do wprowadzenia poprawek w wniosku złożonym wniosku.

Liczba poprawek zależy od fazy oceny wniosku

Zasadniczo wnioskodawca może zostać wezwany przez ARiMR do wprowadzenia poprawek we wniosku raz na etapie jego oceny formalnej i kilka razy na etapie oceny merytorycznej.

image

Czy żona rolnika może dostać premię dla młodego rolnika? Ekspert wyjaśnia

Ocena formalna wniosku

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy (WOPP) zawiera braki formalne, ARiMR wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do usunięcia 

tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. ARiMR nie wzywa wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych we WOPP w sytuacji, gdy zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

W przypadku nieusunięcia we WOPP w wyznaczonym terminie wskazanych braków:

1) wnioskodawcy odmawia się przyznania pomocy - jeśli bez usunięcia tych braków nie można stwierdzić spełniania przez wnioskodawcę warunków przyznania pomocy; 

2) WOPP podlega rozpatrzeniu w zakresie, w jakim został wypełniony - jeśli bez usunięcia tych braków można stwierdzić spełnienie przez wnioskodawcę warunków przyznania pomocy - chyba że na prośbę wnioskodawcy przywrócono termin do usunięcia braków formalnych i wnioskodawca te braki usunął.

image

Premia dla młodego rolnika i rozwój małych gospodarstw - czy to się da pogodzić?

Ocena merytoryczna wniosku

Po zakończeniu oceny formalnej następuje etap oceny, w trakcie której ARiMR:

1) dokonuje oceny merytorycznej WOPP w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu, w tym uzyskania minimalnej liczby punktów umożliwiającej przyznanie pomocy,

2) przyznaje punkty za dane kryterium wyboru operacji, 

3) ustala kolejność przysługiwania pomocy na podstawie wyników oceny w zakresie spełniania kryteriów wyboru operacji,

4) ustala, czy dana operacja mieści się w limicie środków przeznaczonych na dany nabór,

5) dokonuje weryfikacji pod kątem wystąpienia przesłanek odmowy zawarcia umowy 

wynikających z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy PS WPR (wymienione w § 6 ust. 3).

image

Czy ubezpieczenie w KRUS bez wykształcenia rolniczego kwalifikuje do premii dla młodego rolnika?

Kiedy potrzebna jest korekta wniosku?

ARiMR w trakcie oceny merytorycznej WOPP może wzywać wnioskodawcę do poprawienia (korekty) WOPP lub do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że niepoprawienie wniosku lub niezłożenie wyjaśnień skutkować będzie  rozpatrzeniem wniosku w oparciu o dotychczasową dokumentację przedłożoną przez wnioskodawcę. 

ARiMR wzywa wnioskodawcę do poprawienia WOPP lub do złożenia wyjaśnień kompleksowo w ramach jednego wezwania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się więcej niż jedno wezwanie, w szczególności, gdy pojawią się nowe fakty wymagające wyjaśnienia.

W przypadku niepoprawienia WOPP lub niezłożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, WOPP podlega rozpatrzeniu w oparciu o dotychczas przedłożoną dokumentację, chyba że na prośbę wnioskodawcy przywrócono termin do poprawienia WOPP lub do złożenia wyjaśnień i wnioskodawca dopełnił czynności, do których był wezwany.

image

Jak zdobyć grunty i uzyskać premię dla młodych rolników?

Grzegorz Ignaczewski
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski

redaktor „top agrar Polska”, ekonomista, specjalista w zakresie dopłat bezpośrednich, PROW i ekonomiki gospodarstw.

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
19. lipiec 2024 08:41