StoryEditor

Restrukturyzacja małych gospodarstw z PROW - rozliczenie w ARiMR do 25 sierpnia!

Nadchodzi czas na zakończenie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszyscy beneficjenci, którzy skorzystali z poddziałania premiowego 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach PROW 2014-2020 muszą zakończyć realizację inwestycji i złożyć wniosek o płatność drugiej raty w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2025 r.
30.06.2024., 11:00h

Beneficjenci tego poddziałania premiowego mogą rozliczyć projekty w maksymalnym terminie nie dłuższym niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., przy czym musi zostać zachowany odpowiednio 2 lub 3-letni, wynikający z decyzji o przyznaniu pomocy, termin realizacji biznesplanu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zobowiązania wynikające z otrzymania dofinansowania dla beneficjentów poszczególnych poddziałań premiowych

Poddziałanie 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Drugą ratę pomocy, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025r., a w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 1-nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025r.

Beneficjent powinien:

  • prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • w wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro,
  • osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej i utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • zrealizować działania, z tytułu których przyznano punkty, w tym m.in. w zakresie zmiany kierunku produkcji,
  • przedłożyć Informację o realizacji warunków, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Co dołączyć do wniosku o płatność?

Do wniosku o płatność II raty dołącza się:

  • Sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję
  • Dokumenty potwierdzające realizację działań,o których mowa w §22 pkt 4 oraz  § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
  • Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, lub prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów
  • Plan nawozowy oraz wyniki chemicznej analizy gleby, rejestr działań agrotechnicznych (jeżeli beneficjentowi przyznano punkty w ramach tego kryterium)

Jak informuje Agencja, niezrealizowanie założeń biznesplanu może skutkować odmową wypłaty drugiej raty pomocy oraz wszczęciem postępowania windykacyjnego w zakresie zwrotu w całości lub w części otrzymanej pierwszej raty pomocy zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych, dlatego warto raz jeszcze zapoznać się z założeniami wynikającymi z biznesplanu, po to aby złożyć kompletny wniosek o płatność a tym samym skrócić czas oczekiwania na wypłatę II raty pomocy.

Fot. Bujoczek

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 09:09