StoryEditor

Rozliczenie premii dla młodego rolnika z PROW tylko do 25 sierpnia br. !

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z tym przypomnijmy, że wszyscy beneficjenci, którzy skorzystali z poddziałań premiowych 6.1 „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020 muszą zakończyć realizację inwestycji i złożyć wniosek o płatność drugiej raty w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2025 r.
29.06.2024., 09:00h

Beneficjenci poddziałań premiowych mogą rozliczyć projekty w maksymalnym terminie nie dłuższym niż do dnia 31 sierpnia 2025 r., przy czym musi zostać zachowany odpowiednio 2 lub 3 letni, wynikający z decyzji o przyznaniu pomocy, termin realizacji biznesplanu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zobowiązania wynikające z otrzymania dofinansowania dla beneficjentów poszczególnych poddziałań premiowych.

image

Młody rolnik 2024: Jaka jest minimalna liczba hektarów i czas skorzystania z premii?

Poddziałanie 6.1 „Premie dla młodych rolników”

Drugą ratę pomocy, w wysokości 30 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025r.

Beneficjent powinien:

  • prowadzić jako kierujący działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • w wyniku realizacji biznesplanu osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymać osiągnięty wzrost przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
  • prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie (ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę przychodów i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów), co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • przedłożyć Informację o realizacji warunków, opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

image

Czy młody rolnik w ramach premii z ARiMR może kupić ziemię od rodziców?

Załaczniki do wniosku o płatność

Do wniosku o płatność II raty dołącza się:

  • Sprawozdanie z realizacji biznesplanu sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję
  • Dokumenty potwierdzające realizację działań,o których mowa w §22 pkt 4 oraz  § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
  • Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, lub prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów
  • Plan nawozowy oraz wyniki chemicznej analizy gleby, rejestr działań agrotechnicznych (jeżeli beneficjentowi przyznano punkty w ramach tego kryterium).

image

Brutto czy netto - jak rozliczyć premię dla młodego rolnika w 2024 roku?

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. lipiec 2024 02:29