StoryEditor

Nadzwyczajne środki wsparcia dla hodowców drobiu – 34 mln euro za grypę ptaków

Szykują się rekompensaty dla hodowców drobiu za straty spowodowane przez grypę ptaków. Pakiet pomocy o wartości 34 mln euro w połowie zostanie sfinansowany przez Komisję Europejską.
24.03.2023., 13:03h
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 9 grudnia 2022 r. opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce.

Ile wyniesie pomoc dla drobiarzy?

Pomoc obejmuje 27 kategorii rekompensat za straty rynkowe gospodarstw drobiarskich na łączną kwotę 34 086 114 EUR, z czego dofinansowanie z budżetu UE wynosi 50%, czyli 17 043 057 EUR. Rekompensaty będą udzielane producentom żywca drobiowego i jaj, których gospodarstwa znajdowały się strefach ochronnych, utworzonych w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
Aktualnie trwają prace związane z implementacją rozporządzenia wykonawczego Komisji, umożliwiające wypłatę rekompensat.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się także do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o podjęcie działań przy ścisłej współpracy Głównego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przygotowaniu szacunków strat za okres 2021-2023.
- Oszacowanie strat gospodarstw utrzymujących drób, prowadzących działalność nadzorowaną, położonych w obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, ustanowionych po zidentyfikowaniu ognisk HPAI umożliwi wystosowanie wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania nadzwyczajnych środków wsparcia rynku dla sektora drobiu i jaj w Polsce z tytułu wystąpienia HPAI w okresie 2021-2023 – napisał wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski w odpowiedzi na interpelację posła Witolda Zembaczyńskiego.

Preferencyjne kredyty dla hodowców drobiu

Ministerstwo rolnictwa poinformowało także, że producenci rolni (w tym hodowcy drobiu) mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł, w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym,
  • 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3%, natomiast Agencja - w pozostałej części. Obecnie, w zależności od banku, oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi od 6,5392 do 6,5526%.
Warunkiem udzielenia pomocy polegającej na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych jest dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego planu inwestycji.

Jakie fundusze unijne są dostępne?

W odniesieniu do chorób zakaźnych drobiu współfinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE na zwalczanie i monitorowanie takich chorób obejmuje wyłącznie:
  • krajowe programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach: kur niosek i kur hodowlanych gatunku Gallus gallus, indyków hodowlanych i rzeźnych oraz brojlerów gatunku kura,
  • program mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków.

Czytaj również:  UE: produkcja wszystkich mięs w dół

Zgodnie z umową grantową zawartą przez Głównego Lekarza Weterynarii z Komisją Europejską na rok 2022 w ramach ww. programów współfinansowanie ze środków pochodzących z budżetu UE wynosi:
  • krajowe programy zwalczania niektórych serotypów Salmonella: 2 110 000,00 Euro,
  • program mający na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków: 56 000,00 Euro.
Umowa grantowa na 2023 rok nie została jeszcze zawarta.

wk
fot. envato.elements
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 02:17