StoryEditor

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Dwa dni przed Wigilią Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
22.12.2020., 19:12h
Jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (bydła, świń, owiec, kóz, koniowatych, jeleniowatych, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół miodnych, alpak i jedwabnika morwowego), oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt.

W poszczególnych rozdziałach ustawy uregulowano:

 • status Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, powołanego do przeprowadzania kontroli urzędowej w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 2016/1012, a także wykonywania innych zadań wynikających z ustawy;
 • sprawy z zakresu uznawania związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych, zatwierdzania programów hodowlanych, wydawania zezwoleń na prowadzenie ksiąg hodowlanych i rejestrów oraz zasady prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów;
 • ocenę wartości użytkowej i ocenę genetyczną zwierząt gospodarskich;
 • rozród zwierząt gospodarskich;
 • ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich;
 • kontrolę hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;
 • warunki udziału koniowatych w zawodach konnych;
 • przepisy karne.
Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, z późń. zm.).

Ustawa uchyla dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), jednak powiela część rozwiązań obowiązujących na gruncie uchylanej ustawy. W celu dostosowania polskich rozwiązań do rozwiązań unijnych, ustawa:

 • eliminuje z polskiego prawodawstwa przepisy dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych, gdyż te zagadnienia zostały uregulowane w rozporządzeniu 2016/1012, które jest stosowane bezpośrednio od dnia 1 listopada 2018 r. – w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak bydło, świnie, owce, kozy i koniowate;
 • ustanawia ministra właściwego do spraw rolnictwa jako kompetentnego do uznawania organizacji hodowców lub innych podmiotów, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, zatwierdzania programów hodowlanych realizowanych przez te związki hodowców lub przedsiębiorstwa hodowlane, a także nakładania i cofania środków określonych w rozporządzeniu 2016/1012, w przypadku gdy kontrolowane podmioty naruszą przepisy rozporządzenia 2016/1012; Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt będzie przeprowadzało kontrole urzędowe;
 • wprowadza, na wzór obecnie obowiązujących, przepisy dotyczące zasad prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej oraz wymagań stawianych zwierzętom wykorzystywanym do rozrodu, w celu zapewnienia ciągłości prowadzenia hodowli zwierząt gospodarskich gatunków: drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły i jeleniowate, których nie dotyczy rozporządzenie 2016/1012; ponadto, zgodnie z postulatami hodowców, uzupełniono listę zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe w celu umożliwienia prowadzenia hodowli tych gatunków w sposób dotychczas właściwy dla zwierząt gospodarskich, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o  organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
 • wprowadza przepisy stanowiące podstawę prawną do udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.
oprac. bcz na podst. KPRM
fot. Grzegorz Jakubowski/KPRM
Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 20:15