StoryEditor

Jakie dofinansowania do świń? Wsparcie dla producentów trzody chlewnej w KPS

W Krajowym Planie Strategicznym uwzględniono dofinansowania do produkcji świń i wsparcie dla hodowców. Na jakie dotacje i interwencje mogą liczyć gospodarstwa zajmujące się trzodą chlewną?  
15.03.2023., 12:03h

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

W ramach interwencji poprawiającej dobrostan zwierząt, rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń, będą mogli otrzymać dofinansowanie na inwestycje w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad minimalne normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowanych praktyk hodowlanych. 

Jakie działania będą wspierane w ramach zwiększenia dobrostanu? 

 • zwiększenie swobody ruchu dla lochy i prosiąt poprzez budowę lub przebudowę, lub zakup i montaż pojedynczych lub grupowych kojców dla loch w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących, w tym źródeł miejscowego dogrzewania (maty,  promienniki) dla prosiąt,
 • stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane są świnie, w tym poprzez: zakup i montaż zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w budynkach inwentarskich (schładzanie lub ogrzewanie), wraz z zasilaniem awaryjnym,
 • zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg (usuwania odchodów).

Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 150 000 zł i wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Jakie dopłaty na dobrostan loch i tuczników w ramach ekoschematów?

Rolnicy utrzymujący świnie mogą realizować programy takie jak:

 • wariant 1.1. Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach (roczna stawka płatności 301 zł/szt.),
 • wariant 1.2. Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach (roczna stawka płatności 24 zł/szt.).

Od tego roku dotychczasowe działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zostanie zastąpione ekoschematem Dobrostan zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). 

Dla trzody chlewnej zaproponowany system punktowy polegać będzie na możliwości wyboru poszczególnych praktyk podwyższających dobrostan zwierząt, możliwych do zrealizowania w danym gospodarstwie. 

Praktyki dodatkowe dla loch: 

 • zapewnienie ściółki, 
 • późniejsze odsadzanie prosiąt,
 • zapewnieniE zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub budynkach o 50%. 

Praktyki dla tuczników:

 • zapewnienia ściółki,
 • zapewnienie zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o 50%. 

Jeżeli w gospodarstwie utrzymuje się lochy i tuczniki rolnik może uzyskać premie za cykl zamknięty wypłacaną do sztuki każdego sprzedanego tucznika.

Podstawowy warunek realizacji ekoschematu to zapewnienie zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20%. Stawki płatności są rekompensatą za dodatkowe poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Ile wynosi płatność dobrostanowa do loch:

 DOBROSTAN LOCH PŁATNOŚĆ STAWKI

Ile wynosi płatność dobrostanowa tuczników:

 ekoschemat dobrostan tuczniki stawki

Bioasekuracja: inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

W ramach tej interwencji rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje poprawiające bioasekurację w gospodarstwie, m.in.: 

 • na budowę niecek dezynfekcyjnych,
 • ogrodzeń, 
 • wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających higienę,
 • inwestycje bioasekuracyjne magazynów paszowych. 

O takie wsparcie mogą starać się producenci świń utrzymujący stada od 50 sztuk lub hodujący rodzime rasy świń:

 • puławska,
 • złotnicka biała,
 • złotnicka pstra,
 • objęte programami ochrony zasobów genetycznych,
 • świnie czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i uczestniczących w programach hodowlanych zatwierdzonych przez MRiRW. 

Maksymalne wsparcie uzyskane w tym programie nie może przekroczyć 100 000 zł i wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek.

Inne interwencje i programy wsparcia

W Krajowym Planie Strategicznym przewidziano dodatkowe programy wspierające także producentów świń, m. in.:

 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje), w cele którego wpisuje się rozwój poprawa konkurencyjności gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej,
 • Rozwój małych gospodarstw,
 • Premie dla młodych rolników.

Rolnicy zajmujący się produkcją świń będą mogli korzystać z dofinansowania pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Krajowe wsparcie dla producentów świń 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje na rok 2023 możliwość udzielania producentom świń pomocy finansowej dla rolników, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa.

W tym roku na ten cel przeznaczony jest budżet w wysokości 6 300 000 zł.

Warunkiem uruchomienia pomocy jest uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem. 

 • Przewiduje się także możliwość udzielenia producentom nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych dla rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarach ASF.

W tym roku na ten cel zaplanowano 140 000 000 zł. 

 • Program dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń i ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z ASF zaprzestali ich produkcji.

Powyższa pomoc jest realizowana w ramach środków przewidzianych w planie finansowym ARiMR na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

 • Program pomocy finansowej w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów bioasekuracji w wysokości 31 030 000 zł. 

Zwrot akcyzy dla producentów trzody chlewnej 

Dla obniżenia kosztów produkcji i poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych rząd ustalił stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku w wysokości 1,20 zł na 1 litr oleju, to oznacza wzrost o 20% w stosunku do ubiegłego roku. W 2023 roku na dopłaty do paliwa rolniczego została zaplanowana kwota 1,34 mld zł.

Trwają też prace nad projektem ustawy, w której zaproponowano wprowadzenie limitu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń. 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego producenci świń będą mogli składać w II terminie 2023 r., czyli od 1 do 31 sierpnia tego roku wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Wymienione powyżej udzielone wsparcie dla producentów świń oraz przygotowywane interwencje, które skierowane będą dla rolników prowadzących ten kierunek produkcji, są dowodem szczególnego zainteresowania rządu tym sektorem produkcji i jego problemami – napisał wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski. 

Kiedy możemy spodziewać się szczegółów pomocy? 

Uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są intensywne prace związane z przygotowaniem krajowych ram prawnych, a także przygotowaniem systemów informatycznych i procedur niezbędnych do prawidłowego i terminowego wdrożenia Planu. Szczegółowe informacje na temat PS WPR 2023–2027, w tym harmonogram planowanych naborów wniosków w 2023 roku, będą podawane do publicznej wiadomości, m.in. na portalu gov.pl, zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – podsumował Lech Kołakowski.

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 14:10