StoryEditor

MRiRW: Nie będzie żadnych zakazów hodowli zwierząt gospodarskich!

Nie będzie żadnych zakazów hodowli zwierząt gospodarskich ani ograniczania finansowania produkcji zwierzęcej. Ministerstwo rolnictwa składa jednoznaczną deklarację i przypomina, na jakie formy pomocy mogą liczyć hodowcy.
21.05.2024., 13:14h

Rolnictwo jest strategicznym sektorem polskiej gospodarki. Szczególnie teraz, w tak niestabilnych geopolitycznie czasach powinniśmy skupić się na pracy na rzecz zabezpieczenia i utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego naszego państwa. Obecnie, w związku z zawirowaniami na globalnych rynkach, wzrostem cen środków do produkcji, a także obciążeń administracyjnych, rolnicy związani z chowem i hodowlą zwierząt znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji  napisał poseł Zbigniew Chmielowiec w skierowanej do MRiRW interpelacji „w sprawie sprzeciwu wobec ograniczenia chowu i hodowli zwierząt”.

Nie będzie żadnych zakazów!

Odpowiedź resortu rolnictwa była jednoznaczna:

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie są prowadzone prace legislacyjne, których celem byłoby wprowadzanie zakazu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Nie są prowadzone również dyskusje nad propozycjami prawnymi, które, w ramach np. płatności bezpośrednich, wymuszałyby na rolnikach ograniczenie produkcji w jakimkolwiek sektorze – zadeklarował minister rolnictwa Czesław Siekierski.

image

Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie: Wieprze są lepsze – jak poprawić wizerunek wieprzowiny?

Wsparcie dla sektora hodowli zwierząt

Co więcej rząd zamierza nadal wspierać produkcję zwierzęcą, gdyż kwestie związane z hodowlą zwierząt i wsparciem postępu biologicznego, są traktowane jako nierozerwalny element rolnictwa w Polsce, niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) wdrażany jest szereg instrumentów wsparcia służących rozwojowi produkcji zwierzęcej, który obejmuje m. in.:

 • płatności związane z produkcją do zwierząt (ok. 350,6 mln EUR/rok – średnia z lat 2024-2026),
 • ekoschemat Dobrostan zwierząt (ok. 250 mln EUR/rok - średnia z lat 2024- 2026),
 • interwencję Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (ok. 22 mln EUR/rok - średnia z lat 2024-2026).

Produkcja zwierzęca jest także wspierana pośrednio m.in. poprzez wsparcie do ekstensywnego użytkowania trwałych użytków zielonych (w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, praktyka Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt) oraz poprzez interwencję Rolnictwo ekologiczne (premia za zrównoważoną produkcję roślinno - zwierzęcą, pakiet Trwałe użytki zielone i pakiet Uprawy paszowe na gruntach ornych).

Wsparcie związane z produkcją realizowane jest we wszystkich dopuszczonych przepisami Unii Europejskiej sektorach, czyli:

 • wołowiny i cielęciny (płatność do bydła),
 • mleka i przetworów mlecznych (płatność do krów),
 • mięsa baraniego i mięsa koziego (płatność do owiec i płatność do kóz).

Płatności te mają charakter powszechny – są skierowane do wszystkich hodowców bydła, owiec i kóz w całym kraju i do wszystkich ras.

W ramach PS WPR, przewidziano także interwencje, które mają wpływ na wsparcie chowu i hodowli zwierząt w Polsce, czyli:

 • inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność,
 • inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF,
 • inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu,
 • inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń, a także
 • inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawy efektywności energetycznej.

Dodatkowe środki na dobrostan

Dodatkowo w 2024 r. wprowadzono nową płatność dobrostanową dla rolników utrzymujących zwierzęta zgodnie z wymogami krajowych systemów jakości, czyli bydło rzeźne (krowy mamki i opasy) zgodnie z wymogami systemu QMP oraz świnie i drób rzeźny (kurczęta brojlery i indyki) zgodnie z wymogami systemu QAFP, z tytułu obowiązujących w tych systemach ograniczeń w zakresie stosowania antybiotyków.

W ramach kampanii 2024 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności dobrostanowej za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z systemem QAFP lub systemem QMP.

Pomoc na odbudowę stada świń

Ponadto, w ramach PS WPR 2023-2027 zaprojektowano preferencyjne wsparcie skierowane wprost do producentów świń, którego celem jest odbudowa pogłowia tych zwierząt w Polsce. Wsparcie będzie mieć formę kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację chlewni, w tym instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną (roboty budowlane i zakup materiałów budowlanych). Ta propozycja wparcia producentów świń, została zawarta w zmianie PS WPR 2023-2027, który został przedstawiony do zatwierdzania przez Komisję Europejską.

Wsparcie krajowe

Ze środków krajowych finansowany jest także postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej oraz kredyty preferencyjne.

W ramach wsparcia o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie producenci mogą otrzymać:

 • pomoc dla producentów świń na refundację wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją,
 • pomoc finansową do zakupu buhaja mięsnego przeznaczonego do rozrodu naturalnego,
 • preferencyjny kredyt bankowy na ponowne uruchomienie produkcji świń po zaprzestaniu produkcji w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
21. czerwiec 2024 14:36