Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Wzmożone kontrole środków ochrony roślin i zaostrzone przepisy karne

Rośnie liczba wykrywanych nieprawidłowości w sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin. Aby walczyć z tym niebezpiecznym procederem zaostrzono przepisy karne. Za podrabianie preparatów można trafić do więzienia nawet na 3 lata. 

wk8 czerwca 2021, 10:07

Z tego artykułu dowiesz się:

Ile kontroli przeprowadzili Inspektorzy PiORIN.

Gdzie najczęściej przeprowadzane są kontrole.

Jakie mandaty nałożono podczas kontroli.

Jakie inne sankcje grożą za rozprowadzanie, sprzedaż i zakup nielegalnych środków ochrony roślin.

Ważną rolę w ograniczaniu ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin odgrywa eliminowanie nieprawidłowości w obrocie tymi preparatami, a w szczególności zapobieganie dystrybucji środków podrobionych lub niedopuszczonych do stosowania. Konieczne w tym zakresie są także działania kontrolne służb państwowych, czytamy w informacji przesłanej do Sejmu przez MRiRW.
Zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, obrót środkami ochrony roślin prowadzony był w 2018 r. w 8124 punktach sprzedaży, natomiast w 2019 r. w 8029 takich punktach.

Inspektorzy PIORiN w 2018 r. przeprowadzili 6626 kontroli w punktach obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, natomiast w 2019 r. – 6773 kontrole. 

WALKA Z PODRÓBKAMI 

Kontrole przeprowadzane były zarówno w: 

hurtowniach, 
punktach obrotu detalicznego, 
punktach konfekcjonowania środków ochrony roślin, 
miejscach produkcji środków ochrony roślin, 
miejsca gdzie może być prowadzony obrót takimi środkami i zaprawionym materiałem siewnym (np. na targowiskach). 

Przeprowadzano także kontrole obrotu środkami ochrony roślin w grupach producenckich, u posiadaczy zezwoleń MRiRW na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin lub pozwoleń na handel równoległy tymi produktami, w miejscach składowania środków ochrony roślin, w firmach logistycznych, transportowych, u przewoźników środków ochrony roślin oraz na przejściach granicznych.
W roku 2018 wydane zostały 22 decyzje o określeniu opłaty sankcyjnej ze względu na sprzedaż środków niedopuszczonych do obrotu, a w roku 2019 r. - 36 decyzji.

Dostrzegając wagę problemu obrotu podrobionymi środkami ochrony roślin znowelizowane zostały przepisy karne, wprowadzając karę pozbawienia wolności do lat 3 za wytwarzanie, konfekcjonowanie lub wprowadzanie do obrotu podrobionych
środków ochrony roślin.

KONTROLE STOSOWANIA ŚOR 

Realizując zadania z zakresu eliminowania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin PIORiN przeprowadzała także kontrole stosowania środków ochrony roślin m.in.:
 
w miejscach produkcji rolnej i leśnej, 
w miejscach fumigacji i zaprawiania materiału siewnego, 
na terenach kolejowych, zieleni miejskiej, 
u użytkowników profesjonalnych świadczących usługi w zakresie wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin,

W ramach nadzoru nad prawidłowością stosowania środków ochrony roślin w 2018 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzili 23 312 kontroli, natomiast w 2019 r. – 23 296 kontroli.
W wyniku przeprowadzonych w 2018 r. kontroli w 1 512 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, wystawiono 1 092 mandaty karne oraz złożono 8 wniosków o ukaranie do sądu, natomiast w 2019 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli w 2 108 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, wystawiono 1 687 mandatów karnych oraz złożono 6 wniosków do sądu.  wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)