StoryEditor

Będzie łatwiej założyć biznes na wsi

Bardziej elastyczne podejście do zasad uzyskiwania dochodu oraz wprowadzania zmian w biznesplanie. Ministerstwo rolnictwa proponuje zmiany w zasadach realizacji programu wsparcia na rozpoczęcie pozarolniczej działalności  gospodarczej na obszarach wiejskich.
08.06.2022., 11:06h

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia wprowadzający zmiany w programie finansowania rozpoczęcia pozarolniczej działalności  gospodarczej na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjenci mogą spodziewać się modyfikacji warunków zmiany założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji oraz stosowania niektórych zobowiązań.

Problem z dochodem

Proponowane zmiany są efektem sygnałów napływających od rolników, którzy wzięli dotacje na stworzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami wszyscy beneficjenci są zobowiązani do osiągania przychodów z tytułu prowadzenia wspieranej działalności pozarolniczej, na poziomie nie mniejszym niż określone wydatki, od roku podatkowego następującego po roku złożenia wniosku o pierwszą ratę pomocy.

Ponadto, są zobowiązani do poinformowania dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o osiągniętych przychodach w terminie 30 dni od zakończenia roku podatkowego. A zatem, w myśl obowiązujących przepisów, po zakończeniu roku podatkowego 2022 – do dnia 30 stycznia 2023 r. – odpowiednią informację o przychodach osiągniętych w 2022 r. są zobowiązani przedstawić beneficjenci, którzy złożyli wnioski o płatność pierwszej raty w 2021 r. lub w latach wcześniejszych. Natomiast beneficjenci, którzy złożą wniosek o płatność pierwszej raty w 2022 r. są zobowiązani do przedstawienia w ARiMR informacji o przychodach za rok 2023 w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r.

Biorąc pod uwagę przedstawiane przez beneficjentów przypadki, w których realizacja zobowiązania do osiągnięcia przychodów z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej w trakcie realizacji biznesplanu, z przyczyn obiektywnych, nie jest możliwa (np. przedłużający się proces realizacji zamówień na zakup sprzętu, trwający proces budowlany), proponuje się zmianę na późniejszy rok, od którego powinno być realizowane omawiane zobowiązanie, czyli na rok podatkowy następujący po roku złożenia wniosku o płatność II raty pomocy, czyli po zrealizowaniu biznesplanu.

Jakie zmiany?

A zatem beneficjenci będą zobowiązani do osiągania przychodów z tytułu wspieranej działalności pozarolniczej w okresie od roku podatkowego następującego po roku złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy do dnia upływu:

·       5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy albo 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy, w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, lub

·       2 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy, w przypadku zatrudniania pracownika.

Elastyczny biznesplan

Resort rolnictwa proponuje także bardziej elastyczne podejście do wprowadzania zmian w biznesplanie. Obecnie każdorazowo wymaga to zgody dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. W nowelizacji rozporządzenia wskazuje się zakres zmian w biznesplanie, które nie wymagają takiej zgody. Będzie to dotyczyć m.in. zakupów nowych maszyn, urządzeń, środków transportu lub wyposażenia.

Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2022 r. jest 1325 beneficjentów, którzy ubiegają się o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 00:59