StoryEditor

Dyskusja o ochronie wilka trwa, tymczasem liczba szkód rośnie

Populacja wilka w Polsce w ostatnich latach potroiła się. Rośnie też liczba szkód wyrządzanych przez te dzikie zwierzęta w gospodarstwach rolnych. Tymczasem w Unii Europejskiej toczy się dyskusja nad tym, jak dalej chronić ten gatunek.
21.02.2024., 20:32h

Z przedstawionych na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa informacji wynika, że w latach 2014-2022 zauważalny jest stały wzrost liczebności wilka w Polsce. Jeszcze w

2014 r., było to ok. 1300 osobników, a w 2022 r. było to już ok. 4300 osobników.

Ma to swój wydźwięk w zgłaszanych do RDOŚ i MRiRW szkodach wyrządzanych przez wilki. Najczęściej chodzi tu o ataki na zwierzęta hodowlane i domowe. Problem dotyczy głównie województwa:

• warmińsko-mazurskiego,

• podlaskiego,

• podkarpackiego,

• małopolskiego.

Ochrona wilków przyniosła efekt

Aktualnie na mocy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wilk na terenie całego kraju od 1998 r. podlega ochronie ścisłej i wymaga ochrony czynnej.

- Wszystko wskazuje na to, że przyjęty dla wilka reżim ochronny okazał się skuteczny. Jego populacja od czasu objęcia ścisłą ochroną gatunkową systematycznie wzrasta, podobnie powiększył się zasięg jego występowania – czytamy w informacji przesłanej przez MRiRW do Sejmu.

Odstępstwa od ochrony wilków

Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec wilka, w celu wyeliminowania powodowanego zagrożenia – np. na umyślne płoszenie, umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce czy zabijanie.

W 2022 i 2023 r. wydawano po 23 zezwolenia na zabicie wilka „w celu ograniczenia szkód i w interesie bezpieczeństwa powszechnego”.

Jakie odszkodowania za wilki ?

W ustawie o ochronie przyrody wprowadzono również możliwość udzielenia pomocy osobom, którym wilki wyrządziły szkody w mieniu. Liczba szkód wyrządzonych przez wilki w gospodarstwach rolnych w latach 2018-2022 rośnie:

• 2018 r. - 865

• 2019 r. - 993

• 2020 r. - 910

• 2021 r. - 998

• 2022 r. - 979

Co dalej z ochroną wilków?

Od kilkunastu lat na forum Konwencji Berneńskiej toczy się dyskusja na temat ewentualnej zmiany statusu ochronnego wilka. Unia Europejska w 2022 r. odrzuciła propozycję Szwajcarii przeniesienia wilka z załącznika II (gatunki objęte ochroną ścisłą) do załącznika III (gatunki objęte ochroną).

Jednakże w grudniu 2023 r. Komisja Europejska zmieniła zdanie i przedłożyła Radzie projekt decyzji proponującej (tak jak poprzednio chciała Szwajcaria) obniżenie statusu ochronnego tego gatunku, poprzez przeniesienie wilka z załącznika II do III konwencji. Jako uzasadnienie podała znaczny wzrost populacji wilka w całej UE oraz przyjętą w listopadzie 2022 r. przez Parlament Europejski rezolucję wskazującą na szkody ponoszone z tego powodu przez europejskich rolników. Projekt decyzji będzie w najbliższym czasie przedmiotem dyskusji na spotkaniach grup roboczych unijnej Rady Ministrów ds. Środowiska.

Na forum Unii Europejskiej również na wniosek delegacji fińskiej prowadzona jest dyskusja w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny załączników do dyrektywy siedliskowej w odniesieniu do niektórych populacji dużych drapieżników celem m.in. obniżenia statusu ochrony wilka.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 10:04