StoryEditor

E-okienko dla rolnika

Zamiast papierowych wniosków będzie szeroka możliwość składania ich przez Internet. Ministerstwo rolnictwa zapowiada rozwój usług cyfrowych dla rolników w ramach tzw. okienka dla rolników. 
17.01.2022., 13:01h

Rozwój usług cyfrowych dla rolników rozpoczął się w kwietniu zeszłego roku na mocy porozumienia zawartego między MRiRW a Kancelarią Premiera.

Ambitna lista e-usług

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa wybranych e-usług i umieszcze­nie ich na osobnej podstronie na portalu gov.pl w ra­mach tzw. okienka dla rolnika.

– Budowa usług cyfro­wych jest procesem złożonym, który wymaga prze­budowy i dostosowania systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach, dlatego w ramach okienka dla rolnika na chwilę obecną zostało wybra­nych kilka usług, które chcemy wdrożyć w najbliż­szym czasie – zapewniał w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Z informacji MRiRW wynika, że zastąpienie formy papierowej na formę elektroniczną będzie dotyczyć następujących wniosków:

 • zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego,
 • rolniczego handlu detalicznego,
 • zgłaszania do KRUS umów dzierżawy,
 • wypłaty zawieszonej części emerytury,
 • renty,
 • zgła­szania umów cywilnoprawnych,
 • dopłaty do materia­łu siewnego,
 • oceny polowej materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego,
 • wpisu do rejestru podmio­tów nadzorowanych,
 • systemu obsługi producen­tów ekologicznych.

– Okienko dla rolnika ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwiania przez rolnika różnych spraw. Chcemy, aby w jednym miejscu, za pomocą jednego loginu i jednego hasła – np. logując się przez profil zaufany – mieszkaniec obszarów wiej­skich mógł w prosty sposób załatwiać wiele spraw dotyczących rolnictwa. Dzięki integracji różnych sys­temów i baz danych poszczególnych instytucji rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji. Infor­macje potrzebne do wypełnienia wniosku, który rol­nik będzie miał zamiar złożyć, będą pozyskiwane automatycznie. To pozwoli ograniczyć do niezbędne­go minimum ilość wykonywanych czynności oraz zaoszczędzić czas na załatwianie konkretnej sprawy – tłumaczył posłom wiceminister Kołakowski.  

Co już można załatwić w okienku dla rolnika? 

29 grudnia 2021 r. na głównej stronie gov.pl obok zakładek dla obywatela, przedsiębiorcy i urzęd­nika uruchomiono zakładkę dla rolnika, która zawiera 12 kart usług i trzy e-usługi. Jest to pierwsza odsłona okienka dla rolnika, która będzie stanowić podstawę do budowy i udostępniania kolejnych usług cyfrowych.

Z informacji MRiRW wynika, że obecnie w okienku dla rolnika są udo­stępnione trzy e-usługi. Dzięki temu rolnik w pełni może załatwić następujące sprawy przez Internet:

 • złoże­nie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę, dzięki temu można otrzymać protokół oszacowania szkód, któ­ry jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach określonych przez Radę Ministrów programów pomocy,
 • złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowi­skowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dobrostanowej i płatności zalesieniowych i o kontynu­ację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz na lata 2014–2020,
 • możliwość korzystania z portalu IRZplus czyli aplikacji dla posiadaczy zwierząt gospodarskich, która umożliwia m.in. zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt przez Internet, reje­stracji nowej siedziby stada, zaopatrzenia zwierząt w numery identyfikacyjne.

Dodatkowo w okienku dla rolnika dostępne są usługi w postaci kart informacyjno-formularzowych, które informują o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odnie­sienia do formularzy, jeśli są one wymagane.

wk
fot. EnvatoElements

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 13:06