StoryEditor

Emeryci nie muszą już przekazywać gospodarstwa

Prezydent Andrzej Duda podpisał zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dzięki, której rolnik będzie mógł przejść na emeryturę bez oddawania gospodarstwa. Ale to nie jedyne ułatwienia, które wejdą w życie. Nowelizacja zawiera szereg korzystnych zmiany, o które od dłuższego czasu zabiegali rolnicy oraz organizacje rolnicze.
27.05.2022., 12:05h

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników została uchwalona 28 kwietnia 2022 r. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. W chwili obecnej rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w/ życie ustawy rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości (bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Będzie ciągłość ubezpieczenia rolniczego

Kolejną istotną zmianą wprowadzona do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. W celu uniknięcia niekorzystnych incydentalnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników Sejm wprowadził nowy przepis na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym z tytułu:

·       pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,

·       pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które został skierowany przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,

·       pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

·       pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy, ,

·       odbywania służby zastępczej.

Prawo do renty

Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu.

Ułatwienia dla żołnierzy

W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Zmiany w KRUS

W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

·       osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;

·       ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

wk

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 01:46