StoryEditor

Fundusz Ochrony Rolnictwa: trwa wypłata rekompensat dla rolników. Kto otrzymał najwięcej środków?

Poszkodowani rolnicy otrzymali już prawie 18 mln złotych z Funduszu Ochrony Rolnictwa. Wnioski o rekompensaty składali głównie producenci zbóż, którzy nie otrzymali zapłaty z firm skupujących, które stały się niewypłacalne.
04.12.2023., 11:00h

Fundusz Ochrony Rolnictwa rozpoczął działalność w lipcu br. Jego zadaniem jest wypłata rekompensat producentom rolnym z tytułu utraconych przychodów w sytuacji, gdy nastąpi to z powodu upadłości nabywców produktów rolnych.

Zakończył się także pierwszy nabór wniosków w tym zakresie, który trwał od 1 do 31 sierpnia. W 2023 r. roku fundusz miał zostać zasilony środkami budżetowymi w wysokości 50 mln zł., a w 2024 roku kwotą 100 mln zł. Pierwsze wpłaty na fundusz podmioty (skupujące produkty rolne w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia) zaczną odprowadzać od II kwartału 2024 r. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. w wysokości 0,125% wartości nabywanych produktów rolnych bez podatku VAT. Szacuje się, że rocznie z tego tytułu do funduszu wpłynie ok. 83 mln zł.

660 wniosków na kwotę prawie 30 mln zł

Zgodnie z danymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do 15 września 2023 r. do oddziałów terenowych KOWR wpłynęło 660 wniosków o przyznanie rekompensaty na łączną kwotę 29,78 mln zł. Wnioski złożyli głównie producenci zbóż, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny poinformowało ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na interpelację poselską złożoną przez posłankę Dorotę Niedzielę.

Pozytywnie rozpatrzono 450 wniosków o przyznanie rekompensaty na kwotę 17,74 mln zł. Rekompensata wypłacana jest w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna staje się ostateczna, na rachunek bankowy producenta rolnego wskazany we wniosku o przyznanie rekompensaty.

Na wypłatę rekompensat w 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzymał z budżetu państwa środki w kwocie 19 mln zł na podstawie umowy zawartej z MRiRW.

W jaki sposób przyznawane są rekompensaty Funduszu Ochrony Rolnictwa?

Posłanka D. Niedziela zapytała także jaki jest tryb przyznawania rekompensat i system odwoławczy od decyzji KOWR oraz czy powstaną komisje przy oddziałach terenowych KOWR.

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa poinformowało, że zasady przyznawania rekompensat nie przewidują powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie rekompensaty. Zgodnie z przepisami ustawy rekompensatę przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR na podstawie złożonego wniosku o przyznanie rekompensaty. Przed wydaniem decyzji Dyrektor OT KOWR występował pisemnie do podmiotu skupującego, który stał się niewypłacalny, syndyka albo innej osoby sprawującej zarząd nad majątkiem tego podmiotu o potwierdzenie, że producent rolny nie otrzymał zapłaty za zbyte produkty rolne.

Organem odwoławczym dla decyzji wydanych przez Dyrektora OT KOWR jest Dyrektor Generalny KOWR.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 21:23