StoryEditor

Jak UE będzie promować swoje produkty rolno-spożywcze w 2024 roku?

Komisja Europejska zwiększa budżet na kampanie promocyjne dotyczące produktów rolno-żywnościowych UE na rynku krajowym i międzynarodowym. W 2024 roku przeznaczy na ten cel prawie 186 milionów euro. Głównym założeniem jest podniesienie świadomości i zachęcanie do spożycia produktów, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Zielonego Ładu. Szczególną uwagę zwrócono na promocję produktów organicznych i tych, które posiadają unijne oznaczenie jakości, takie jak chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) oraz gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS).
MKH
24.11.2023., 08:30h

Nowe możliwości rynkowe dla rolników i producentów żywności

Komisja Europejska przygotowała program pracy w zakresie polityki promocyjnej na rok 2024, który określa kryteria wyboru projektów, które będą otrzymywać wsparcie finansowe z UE, a także kwoty przeznaczone na różne rodzaje kampanii. Program pracy uwzględnia priorytety polityczne, analizę prognozowanych eksportów na obecne i nowe rynki, a także opinie interesariuszy.

Z dostępnych środków na wybrane kampanie w 2024 roku, 81,3 miliona euro zostanie wydane na promocję na rynku wewnętrznym UE, a 85,1 miliona euro na promocję w krajach trzecich. Poza UE najważniejszymi rynkami docelowymi są kraje i regiony o dużym potencjale wzrostu, takie jak Chiny, Japonia, Korea Południowa, Singapur i Ameryka Północna. Wielka Brytania nadal jest jednym z największych odbiorców produktów rolno-żywnościowych UE, kupując ponad 20% eksportu UE27.

Komisja Europejska dofinansowuje do 80% wybranych projektów zgłoszonych przez operatorów prywatnych, a także prowadzi własne kampanie informacyjne w krajach trzecich. Takie działania mogą polegać na uczestnictwie w targach rolno-żywnościowych, organizowaniu delegacji biznesowych do krajów trzecich oraz tworzeniu podręczników wejścia na rynek dla eksporterów.

Promocja świeżych owoców i warzyw

Promocja spożycia świeżych owoców i warzyw w ramach zrównoważonej diety jest również kluczowym elementem polityki promocyjnej UE. Ostatnia ocena realizacji programu pokazała, że owoce i warzywa były najczęściej promowaną kategorią produktów, otrzymując między 19% a 30% całkowitego rocznego budżetu polityki promocyjnej w latach 2016-2019.

W programie pracy na rok 2024 ponad 18 milionów euro zostanie przeznaczonych na promocję świeżych owoców i warzyw. To nie oznacza, że nie można ubiegać się o dofinansowanie kampanii na te produkty z reszty budżetu promocyjnego. Działania promocyjne kierowane do konsumentów na rynku wewnętrznym powinny odwoływać się do i być zgodne z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia w danym państwie członkowskim.

- Europejskie produkty spożywcze i napoje są bezpieczne, zrównoważone i autentyczne. To są cechy, które podkreślamy w naszej polityce promocyjnej. Nasze kampanie promocyjne otwierają nowe możliwości dla naszego sektora rolno-spożywczego, wzmacniając jego znaczący wkład w gospodarkę UE, zwłaszcza w obszarach wiejskich i odległych regionach. Cieszę się, że skupiamy się na podnoszeniu świadomości unijnego logo organicznego i schematów jakości UE – zwiększanie popytu na te obszary jest kluczowe – powiedział komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Jak ubiegać się o dofinansowanie i wziąć udział w dniu informacyjnym

Zgłoszenia wniosków na nadchodzące kampanie w 2024 roku będą przyjmowane od 18 stycznia do 14 maja 2024 roku. Zajmuje się nimi Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań (REA). O dofinansowanie i składanie wniosków mogą ubiegać się różne podmioty, takie jak organizacje handlowe i producenckie oraz grupy rolno-żywnościowe odpowiedzialne za działania promocyjne. Tzw. „proste” programy mogą być zgłaszane przez jedną lub więcej organizacji z tego samego kraju UE. Programy „wielokrotne” pochodzą od co najmniej dwóch organizacji krajowych z co najmniej dwóch państw członkowskich lub od jednej lub więcej europejskich organizacji. Mapa wszystkich obecnie prowadzonych kampanii na świecie jest dostępna na stronie internetowej REA.

Mkh na podst. European Commission

fot: envato.elements/Canva

MKHMKH
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 20:30