StoryEditor

Krajowy Plan Strategiczny: na jaką pomoc mogą liczyć producenci trzody chlewnej?

Z jakiego wsparcia w Krajowym Planie Strategicznym będą mogli skorzystać producenci trzody chlewnej?
02.01.2022., 11:01h

W projekcie Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 planowane jest kilka działań wspierających sektor produkcji trzody chlewnej.

Bioasekuracja nadal będzie dofinansowywana

Jak tłumaczy Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa, w odpowiedzi na interpelację posłanki Koalicji Obywatelskiej Joanny Jaśkowiak, pomoc będzie udzielana m.in. w ramach interwencji "Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF". Będzie to kontynuacja wsparcia udzielanego rolnikom w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze” z PROW 2014-2020. 

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy prowadzący chów lub hodowlę świń na poziomie co najmniej 50 sztuk lub świń ras rodzimych objętych programami ochrony zasobów genetycznych. W przypadku chowu lub hodowli świń ras rodzimych i świń czystych ras nie będzie obowiązywał warunek dotyczący liczby świń w stadzie. 

Zakłada się, że maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na realizację inwestycji służących bioasekuracji nie przekroczy 100 tys. zł., zaś intensywność pomocy wyniesie: do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 80% ustalonych stawek. 

Zbiorniki na nawozy naturalne, biogazownie. Będzie wsparcie na inwestycje pro środowiskowe

Poza tym producenci rolni zajmujący się chowem lub hodowlą świń będą mogli ubiegać się o pomoc z programów: 

  • "Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu" na inwestycje ograniczające presję produkcji rolnej na zasoby środowiska naturalnego i klimatu (przykładowo na inwestycje związane z przechowywaniem nawozów naturalnych oraz wentylacją budynków inwentarskich), 
  • "Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej", na wyposażenie gospodarstw w mikroinstalacje produkujące energię z wody lub biogazu rolniczego, systemy odzyskiwania ciepła wydalanego z budynków inwentarskich oraz systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej. 

Dotacje za zachowanie rodzimych rasy świni

W projekcie Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 przewidziano również interwencję „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, która będzie w dużej mierze kontynuacją obecnie wdrażanego w ramach Działania rolno-środowiskowoklimatycznego (DRŚK) PROW 2014-2020 Pakietu 7.

Celem tej interwencji ma być zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poprzez wsparcie hodowli ras zachowawczych, m. in. świń. Pomoc przyznawana będzie rolnikom realizującym programy ochrony zasobów genetycznych, które są kierowane przez Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy. 

W przypadku świń wsparciem będą objęte świnie rasy puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra. Zobowiązania podjęte w ramach ww. interwencji trwają 5 lat, a płatność będzie wypłacana corocznie w formie zryczałtowanej, wg stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowych kosztów. Planowana stawka płatności do sztuki zwierzęcia wynosi 1 335 zł. Wsparcie będzie przyznawane zarówno do samic jak i samców. 

Ekoschematy: będzie wsparcie do loch i tuczników za dobrostan

W Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 planuje się kontynuację wsparcia w zakresie dobrostanu zwierząt - w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt. Będzie to wsparcie do loch i tuczników. Hodowcy świń, którzy przystąpią do realizacji tego ekoschematu będą mogli otrzymać wsparcie finansowe stanowiące rekompensatę poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów dobrostanowych w zakresie dostępnej powierzchni bytowej. 

Stawkę płatności dla loch wyliczono na poziomie 335 zł/szt., a dla tuczników na poziomie - 30 zł/szt. 

Z jakich jeszcze programów mogą skorzystać producenci trzody chlewnej?

W Planie Strategicznym WPR kontynuowane również będzie wsparcie ryczałtowe na tworzenie organizacji producentów i grup producentów rolnych. W ramach tej interwencji o wsparcie będą mogli się ubiegać rolnicy, którzy podejmą współpracę, utworzą przedsiębiorstwo i uzyska ono status grupy lub organizacji producentów. Ze środków będzie można realizować działania, które będą miały na celu wzmocnienie pozycji rynkowej rolników, pozycji konkurencyjnej ich gospodarstw i tym samym pozwolić na ich utrzymanie się na rynku i rozwój. 

Z kolei w interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność (dotacje)” oraz „Rozwój małych gospodarstw” nie przewiduje się odrębnego wsparcia dla producentów trzody chlewnej. Ale mogą oni skorzystać z pomocy na inwestycje pozwalające, m.in. na wzrost efektywności czynników wytwórczych, w tym produkcji zwierzęcej, w sposób zrównoważony

Ponadto, jak zaznacza wiceminister rolnictwa, inwestycje dotyczące produkcji prosiąt stanowią jedno z kryteriów wyboru, które są brane pod uwagę w ukierunkowywaniu pomocy na realizację celu interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność”.

oprac. Kamila Szałaj, fot. arch.

Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. maj 2024 14:35