StoryEditor

KRIR domaga się zmian w europejskiej i krajowej polityce rolnej! Lista jest długa!

Na posiedzeniu KRIR przyjęto stanowisko, w sprawie koniecznych zmian w WPR oraz polityce rolnej Polski. Pismo otrzymali przewodniczący partii politycznych i kandydaci na eurodeputowanych, Prezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
27.05.2024., 13:01h

Konieczne są zmiany w polityce rolnej!

Według KRIR eurodeputowani w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego powinni prezentować stanowisko, że podstawą europejskiego rolnictwa jest produkcja bezpiecznej i wysokiej jakości żywności na obszarach wiejskich oraz zapewnienie Europie bezpieczeństwa żywnościowego przy poszanowaniu przyrody i klimatu.

- Jednak równie ważnym jest konieczność zapewnienia dochodów dla rodzinnych europejskich gospodarstw rolnych, aby stworzyć warunki do wymiany pokoleń młodym rolnikom. I to powinno stanowić podstawę dla formułowania polityki UE nie tylko WPR ale i tej która obejmuje działalność rolniczą, jak i polityki krajowej – podkreśla KRIR.

Czego domaga się KRIR?

 • Ochrony rynku europejskiego przed napływem artykułów rolno-spożywczych z krajów trzecich, które nie przestrzegają tych samych co w Europie standardów, zagrażając tym samym zdrowiu konsumentów i zaburzają konkurencję europejskim rolnikom wpływając na globalne zmiany klimatu np. niekontrolowaną wycinkę lasów tropikalnych, przez stosowanie niedozwolonych substancji aktywnych środków ochrony roślin.
 • Wprowadzenia na poziomie UE sankcji na wszelkie artykuły rolno-spożywcze z Rosji i Białorusi – solidarnie, we wszystkich krajach UE.
 • Uregulowania wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą na poziomie wartości z roku 2021 (przed wojną) i z pełnym przestrzeganiem wymogów obowiązujących w krajach UE.
 • Urealnienia cen interwencyjnych na podstawowe produkty rolne w KE i prowadzenie skupu interwencyjnego,
 • Wycofania przepisów o odnowieniu siedlisk przyrodniczych.
 • Całkowitego wycofania po 2030 r. ugorowania (GAEC 8).
 • Nowego uregulowania w zakresie zmniejszania stosowania środków ochrony roślin (określić średnie zużycie środków ochrony roślin w UE i odnieść do niego zmniejszenie zużycia w danym kraju) oraz konieczność szybszego wprowadzania zamienników wycofywanych substancji aktywnych środków ochrony roślin.
 • Zwiększenia limitu de minimis na poziomie krajowym i na poziomie gospodarstwa
 • Uruchomienia kredytów preferencyjnych dla rolników oraz stworzenie możliwości konsolidacji i restrukturyzacji kredytów udzielonych rolnikom z możliwością spłaty na 25 lat i oprocentowaniem 1% i przywrócenie płynności finansowej gospodarstwom.
 • Określenia na poziomie krajowym na nowo definicji aktywnego rolnika.
 • Dofinansowania z budżetu krajowego do maksymalnego dopuszczonego poziomu przez UE II filara WPR.
 • Umożliwienia dofinansowania odsetek do kredytów inwestycyjnych z II filara WPR.
 • Zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników korzystających z płatności bezpośrednich i innych działań w ramach WPR i innych; w tym zlikwidowania absurdów administracyjnych.
 • Zmniejszenie kontroli gospodarstwa rolniczych. Prowadzenie gospodarstwa rolnego podlega największej liczbie kontroli ze wszystkich rodzajów prowadzanych działalności w gospodarce kraju.
 • Podjęcie działań mających na celu wzmocnienie pozycję rolnika w łańcuchu rolno-spożywczym wobec podmiotów takich jak sieci detaliczne oraz koncerny, m.in. produkujące nawozy, zakłady przetwórcze.
 • Określenie polityki rolnej dla rozwoju gospodarstw produkcyjnych i pomocy socjalnej dla małych gospodarstw.
 • Określenie wsparcia dla gospodarstw hodowlanych poprzez program odbudowy produkcji trzody chlewnej i bydła.
 • Umożliwienie dywersyfikacji dochodów rolników poprzez kredyty preferencyjne na inwestycje w energię odnawialną przy jednoczesnym przeznaczeniu środków z KPO na modernizację linii energetycznych na obszarach wiejskich oraz uregulowania kwestii instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych.
 • Natychmiastowej zmiany systemu określania i zgłaszania suszy w rolnictwie.
 • Zmian w systemie ubezpieczeń roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich dofinansowywanych z budżetu państwa, w tym:
 • aby Zakłady ubezpieczeniowe ubezpieczające z systemem dopłat miały jednakowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU),
 • skrócić okres karencji z 14 do 7 dni,
 • uregulować na nowo system ubezpieczeń upraw wysokokosztowych oraz zwierząt.
 • Uporządkowanie spraw dotyczących odszkodowań za szkody zwierząt prawnie chronionych jak żurawie, czaple, kormorany, krukowate, gęsi, bobry, łosie i wilki oraz szkód łowieckich powodowanych przez zwierzynę łowną
 • Przygotowanie i wprowadzenie programu w zakresie gospodarowania wodą i systemami melioracyjnymi na cele rolnicze.

oprac. dkol na podst. KRIR

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 20:26