Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Minimalna odległość fermy od zabudowań mieszkalnych

Obrazek
Dorota Kolasińska1 kwietnia 2019, 09:37
Projekt z dnia 28 marca 2019 r. o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej trafił do zaopiniowania. 

Ustawa określa między innymi minimalną odległość dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Środowiska na potrzeby mieszkańców skarżących się na odór pobliskich ferm. 

Wielkość fermy

Projekt ustawy zakłada, że fermy muszą mieć spełnione wymogi dotyczące odległości od zabudowań mieszkalnych
 • jeżeli obsada budynku wynosi 210 DJP lub w liczbie mniejszej niż 210 DJP,
 • jeżeli w odległości do 210 m od tego przedsięwzięcia zlokalizowane jest inne przedsięwzięcie, stanowiące chów lub hodowlę zwierząt, lub planowane jest takie przedsięwzięcie, a łączna liczba DJP dla tych przedsięwzięć osiągnie wartość nie mniejszą niż 210 DJP.

Odległość fermy od zabudowań


Przepisy nie dotyczą jedynie zabudowań mieszkalnych, ale także użyteczności publicznej. W projekcie ustawy wymienione są m.in. takie zabudowania – budynki o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynki użyteczności publicznej, szpitale, gospodarstwa agroturystyczne, graniec uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych i ich otulin.

Minimalną odległość wyznacza się w następujący sposób;
 • Jeżeli obsada jest nie mniejsza niż 210 DJP i nie większa niż 500 DJP minimalna odległość ma być równa obsadzie DJP czyli jeżeli obsada planowanego budynku wynosi 300 DJP, to odległość od zabudowań mieszkalnych ma wynosić 300 m. 
 • Jeżeli obsada jest wyższa niż 500 DJP to minimalna odległość stanowi 500 m. Określając minimalną odległość uwzględnia się łączną liczbę DJP dla wszystkich planowanych bądź zrealizowanych przedsięwzięć.

Dopuszcza się lokalizację planowanego przedsięwzięcia, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, w odległości mniejszej niż minimalna odległość od budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa lub gospodarstw agroturystycznych, pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli nieruchomości. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4 następuje w formie aktu notarialnego z wpisem do księgi wieczystej.

Jak ustalić granicę?

Minimalną odległość wyznacza najkrótszy odcinek pomiędzy rzutem poziomym planowanego budynku inwentarskiego, w którym prowadzone będą chów lub hodowla zwierząt, albo linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania -3 określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60), zwanym dalej „planem miejscowym”, dopuszcza lokalizację przedsięwzięcia sektora rolnictwa, które stanowi chów lub hodowla zwierząt a:

1) rzutem poziomym istniejącego budynku mieszkalnego albo istniejącego budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, budynku użyteczności publicznej, budynku szpitala lub budynku, w którym prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne, albo

2) granicą obszaru uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, wyznaczoną na
podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056), albo

3) granicą parku narodowego lub jego otuliny, wyznaczoną na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), albo

4) linią rozgraniczającą teren, którego sposób zagospodarowania określony w planie miejscowym dopuszcza realizację inwestycji, o której mowa w pkt 1.

Kto ustala minimalną odległość od fermy?

Minimalną odległość uwzględniają:

 • organy gminy - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jego zmiany;
 • organy gminy oraz wojewoda - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu albo przyjmowaniu planu miejscowego albo jego zmiany;
 • organy gminy i wojewoda - przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy; organy administracji architektoniczno-budowlanej - przy wydawaniu pozwolenia na budowę oraz ocenie zasadności wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia;
 • organy związku metropolitalnego - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium ramowego uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego albo jego zmiany;
 • organy województwa - przy sporządzaniu oraz uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa albo jego zmiany;
 • organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - przy wydawaniu tych decyzji.

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)