StoryEditor

Nie będzie stanu klęski żywiołowej z powodu suszy!

Stanu klęski żywiołowej nie wprowadzimy, bo od tego pieniędzy dla poszkodowanych przez suszę rolników nie przybędzie. Co więcej, taka decyzja pod znakiem zapytania postawiłaby przeprowadzenie w terminie październikowych wyborów samorządowych.
24.08.2018., 12:08h
O możliwość wprowadzenia stanu klęski żywiołowej zapytał resort rolnictwa poseł Norbert Kaczmarczyk z Kukiz’15.  „Jak wynika z przekazów medialnych, sygnałów zgłaszanych do biur poselskich, a także mojego osobistego doświadczenia, sytuacja na polach uprawnych jest bardzo zła, a powodem tego stanu rzeczy są znaczne niedobory wody. Rolnicy wskazują, że sytuacja w wielu regionach kraju jest tragiczna. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę o odpowiedź na pytania:
  1. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje ogłosić stan klęski żywiołowej w związku z suszą?
  2. Jeśli ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w związku z panującą suszą nie jest przez Państwa planowane, proszę o podanie informacji, w jaki sposób rząd zamierza zminimalizować straty, które polscy rolnicy poniosą z powodu tegorocznej suszy” – napisał w interpelacji poseł Kaczmarczyk.

Odpowiedź ministra

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa przyznało, że Rada Ministrów może wprowadzić na nie dłużej niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa.

Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. Zgodnie z definicją może to nastąpić „w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia”. Klęska susza jak najbardziej spełnia te kryteria, ale co podkreśla resort rolnictwa „ogłoszenie stanu klęski żywiołowej nie stanowi samoistnej, czy nawet dodatkowej, przesłanki do otrzymania nadzwyczajnej pomocy finansowej z budżetu państwa przez poszkodowane podmioty, w tym rolników”.

Ministerstwo w odpowiedzi na pytania posła podkreśla również, że żadne przepisy określające formy i zasady pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, nie uzależniają możliwości jej uruchomienia od ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.

Sprawa polityczna

Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej jest również bardzo mało prawdopodobne z powodów politycznych. Wiąże się to bowiem z różnego rodzaju ograniczeniami wolności i praw człowieka czy użyciem wojska. Ponadto należy zauważyć, że w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Co może rząd?

W jaki sposób rząd zamierza więc pomóc rolnikom? Resort rolnictwa w odpowiedzi na pytania posła Kaczmarczyka, że wachlarz środków pomocowych jest identyczny jak w poprzednich latach. Rolnicy mogą więc liczyć na:
  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych,
  • udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek
  • zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy,
  • udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość 15 tys. euro. Jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30 % to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30 % jest to pomoc udzielana w formie de minimis.

Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy. Jej wysokość wciąż nie jest znana.   wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 12:57