StoryEditor

Powstanie Ministerstwo Leśnictwa i Łowiectwa? Kolejna rewolucja w działach administracji rządowej

Po konsultacjach premiera i prezydenta powstał nowy projekt ustawy o administracji rządowej. Zgodnie z treścią projektu powstaną trzy wyodrębnione działy – leśnictwo i łowiectwo, geologia i centrum administracyjne rządu.
20.01.2021., 17:01h
Nowy projekt ustawy o działach administracji rządowej trafił 19 stycznia br. do Sejmu RP i został skierowany do I czytania. Początkowo z projektem nie zgadzał się prezydent Duda, wetując ustawę. Po ubiegłotygodniowych negocjacjach z premierem Morawieckim powstał nowy projekt, którym teraz zajmą się posłowie.
 
Z uzasadnienia projektu wynika, że proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na wyzwania związane z wirusem SARS-CoV-2 oraz reorganizację zadań oraz zwiększenie efektywności działania administracji rządowej.
 
W projekcie ustawy proponuje się wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu.
Dodatkowo projekt zawiera propozycje zmian w zakresie spraw przyporządkowanych do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, turystyka i środowisko.
 

Geologia


Jednym z nowo wyodrębnionych działów (który dotychczas był w dziale administracji środowisko) jest geologia, który ma na celu racjonalne gospodarowanie surowcami kopalnymi i zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego państwa. Dział będzie ściśle połączony z działem energetyki oraz hydrogeologii.
 

Leśnictwo i łowiectwo


Kolejnym, wyodrębnionym działem z działu środowisko jest leśnictwo i łowiectwo, które miało stać się w pierwotnym projekcie działem, którym zarządzałoby MRiRW.

- Konsekwencją wyodrębnienia działu leśnictwo i łowiectwo jest konieczność dokonania zmian w ustawach, polegająca zasadniczo na zastąpieniu ministra właściwego do spraw środowiska jako organu właściwego do realizacji zadań przewidzianych tymi ustawami ministrem właściwym do spraw leśnictwa i łowiectwa – czytamy w uzasadnieniu. A więc wraz z nowym działem utworzone zostanie nowe stanowisko – Minister d.s. Leśnictwa i Łowiectwa, który przejmie część obowiązków od ministra środowiska. Ta zmiana wymaga adnotacji w 27 ustawach…
 

Środki ochrony roślin przejmie minister ds. klimatu?


– Ponadto proponuje się dokonać zmiany również w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Zmiany te polegają zasadniczo na zastąpieniu ministra właściwego do spraw środowiska jako organu współdziałającego w realizacji zadań wynikających z tej ustawy ministrem właściwym do spraw klimatu. Proces dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin odbywa się w odniesieniu do oceny ich zagrożeń dla środowiska – czytamy w uzasadnieniu. Zagadnienia te są przypisane do działu klimatu i nie obejmują zagadnień właściwych dla działu środowisko, ale również dla nowego działu leśnictwo i łowiectwo.Minister d.s. klimatu sprawuje nadzór m.in. nad Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jest organem uczestniczącym w ocenach wpływu środków ochrony roślin na środowisko i jest właściwym organem o charakterze pomocniczym dla ministra właściwego do spraw klimatu przy wydawaniu opinii o wpływie środka ochrony roślin na środowisko przy zezwoleniach jednorazowych.

Ponadto Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa i wskazane jest by w jej skład wchodzili przedstawiciele tych organów, które realizują zadania dotyczące spraw istotnych w procesie rejestracji środków ochrony roślin.
 

Odpady i meliorację też czekają zmiany


Minister ds. klimatu nie będzie miał łatwej pracy, bowiem osiągnięcie neutralności klimatycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w niedługim czasie będzie nie lada wyzwaniem. Przejmie również kompetencje dotyczące odpadów i melioracji (od ministra rolnictwa!)
 
– Zmiana zaproponowana w dziale rozwój wsi związana jest z przejęciem zadań w zakresie urządzeń melioracji wodnej przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Dział gospodarka wodna obejmuje sprawy kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych. Mając na uwadze zachowanie kompleksowego podejście do gospodarowania wodami, w tym ich ochrony, w aktualnym brzmieniu przepisów w dziale gospodarka wodna nie zostały wydzielone odrębne obszary funkcjonalne m. in. obszary wiejskie i miasta. Dlatego też, proponuje się usunięcie w dziale rozwój wsi przepisów dotyczących melioracji oraz zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania ścieków – czytamy w uzasadnieniu.

Jednocześnie w projekcie zaznaczono, że melioracje powinny być rozpatrywane w ramach kształtowania polityki rolnej Państwa, będącej w gestii ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, a więc działania w obszarze melioracji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który również obejmuje sprawy dotyczące izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników, czyli przedstawicieli bezpośrednio zainteresowanych poprawą warunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

 

Centrum administracyjne rządu


Trzeci, nowy dział administracji obejmować będzie sprawy dotyczące między innymi określania strategicznych kierunków rozwoju państwa i oceny funkcjonalności jego struktur, analiz, prognoz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej, koordynacji działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi, obronności i bezpieczeństwa państwa – w zakresie zadań należących do działu, polityki informacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów oraz obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, oraz innych podmiotów.

Obecnie tymi zadaniami zajmuje się KPRM, zmiana w tym zakresie wymaga również zmian legislacyjnych w ustawie o Radzie Ministrów. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów kierować nadal będzie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którym każdorazowo będzie minister kierujący działem administracji rządowej – centrum administracyjnym rządu.
 

Zmiany w dziale gospodarka


W odniesieniu do zmian proponowanych w dziale administracji rządowej – gospodarka, przewiduje się uzupełnienie katalogu spraw przypisanych temu działowi o sprawy z zakresu procesów opartych na nowoczesnych technologiach i wykorzystaniu ich w gospodarce.
 
dkol
Fot. KPRM
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
12. kwiecień 2024 22:47