StoryEditor

„Różnicowanie” po nowemu, czyli 100 tys. premii do wzięcia

Już w marcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o przyznanie premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Do wzięcia jest 100 tys. zł dotacji, ale trzeba spełnić konkretne warunki.
09.02.2017., 13:02h

Wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii będzie można składać w ARiMR od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Pieniądze będzie można otrzymać w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" w ramach PROW 2014-2020. To odpowiednik działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW na lata 2007-2013, które cieszyło się wśród polskich rolników ogromnym zainteresowaniem. Było tak m. in. dlatego, że wielu rolników mogło w ramach tego działania zakładać firmy świadczące usługi rolnicze. Także kryteria dostępu do tego programu były mniej skomplikowane, chociaż chętnych było więcej niż dostępnych pieniędzy. W obecnej perspektywie będzie o te pieniądze trudniej i nie każdy rolnik będzie mógł z nich skorzystać.

Kto może wnioskować o wsparcie?

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będą mogli ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (w KRUS – przyp. red.), nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020.

Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Jaką działalność prowadzić w ramach inwestycji?

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. 

  • przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych,
  • rzemiosłem,
  • rękodzielnictwem,
  • turystyką wiejską,
  • usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  • działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską,
  • usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi,
  • działalnością weterynaryjną.


Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

Zdecyduje punktacja wniosku

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność rozpatrywania wniosków w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.    

Premia w ratach

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone, gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.   wk

Fot. Sierszeńska

Bartłomiej Czekała
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała Redaktor naczelny portalu topagrar.pl, dyrektor PWR online
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 01:26