Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Uwaga! Nowe przepisy dla producentów świń ze stref ASF

Komisja Europejska będzie bezpośrednio wyznaczać strefy występowania afrykańskiego pomoru świń. Do wszystkich byłych i obecnych stref będzie możliwe stosowanie dotychczasowych przepisów, które umożliwiają jednostką finansów publicznych kupować mięsa ze stref występowania ASF bez przetargów. W ten sposób chce się rozwiązać problem ze sprzedażą zdrowych świń poniżej średnich cen rynkowych.

wk4 sierpnia 2021, 14:31

Do konsultacji społecznych został przesłany projekt rozporządzenia „w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie”.

Kto wyznacza strefy ASF?

Rozporządzenie wprowadza przepis zgodnie z którym obszarami ASF są obszary wymienione w załączniku do unijnego rozporządzenia 2021/605. Zasięg obszarów objętych restrykcjami z tytułu ASF będzie teraz wyznaczać bezpośrednio Komisja Europejska w formie rozporządzenia wykonawczego skierowanego do państw, na obszarze których stwierdzono przypadki i ogniska ASF.

Do tej pory o wyznaczeniu takich stref decydowała Komisja Europejska, a potem MRiRW wydawało odpowiednie rozporządzenie krajowe. Ale dynamicznie zmieniająca się sytuacja w zakresie występowania ASF i wyznaczania przez KE obszarów objętych ograniczeniami, powodował potrzebę wielokrotnej nowelizacji tego rozporządzenia. I tak nie dawało to gwarancji szybkiego odzwierciedlenia w przepisach bieżącego stanu faktycznego co do zasięgu obszarów ASF. Wystarczy powiedzieć, że od momentu wejścia w życie unijnego rozporządzenia 2021/605, czyli od dnia 21 kwietnia 2021 r. do końca lipca 2021 r. załącznik I tego rozporządzenia był zmieniany ośmiokrotnie. Teraz nie będzie potrzeby wielokrotnego zmieniania rozporządzenia krajowego, o unijne przepisy będą obowiązywać wprost.

Jak sprzedać świnie ze stref ASF?

Jednocześnie, w projektowanym rozporządzeniu wprowadza się przepis wskazujący, że do postępowań o udzielenie bezprzetargowych zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych ze stref ASF, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przepis ten ma na celu umożliwienie realizacji postępowań o udzielenie zamówień na dostawy mięsa lub produktów mięsnych, wszczętych na obszarach wskazanych w obowiązującym rozporządzeniu, które teraz zostaną usunięte z tego wykazu w konsekwencji zmian dokonanych w zasięgu obszarów objętych ograniczeniami III.

Przypomnijmy, że obecne przepisy dają możliwość realizacji zamówień na dostawy mięsa ze stref ASF udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. - Warunkiem skorzystania z procedury przewidzianej w ustawie jest bowiem zapewnienie przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia na mięso lub produkty mięsne, że świnie zostały nabyte po cenach netto nie niższych niż ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji SEUROP w regionie, w którym świnie zostały nabyte, lub średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w regionie, w którym świnie zostały nabyte, opublikowanych w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym dokonano nabycia, w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

W ten sposób rząd chce rozwiązać problem ze sprzedażą zdrowych świń, po zaniżonych cenach znacznie odbiegających od średnich cenach rynkowych, utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF na terytorium Polski.

A akurat dziś 
w tej kwestii w Rękoraju pod Piotrkowem Trybunalskim protestują rolnicy. Domagają się umożliwienia sprzedaży ze stref ASF w normalnych, rynkowych cenach. Więcej o proteście i postulatach rolników przeczytasz TUTAJ!

MRiRW szacuje, że strefach występowania ASF wskazanych w części III załącznika I do rozporządzenia 2021/605 działa 8 379 gospodarstw utrzymujących ok. 1 mln świń. (stan na dzień 26.07.2021 r.)

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)