StoryEditor

Zasady bioasekuracji dla myśliwych w związku z ASF - cz.1 patroszenie dzików

W związku z coraz bardziej rozprzestrzeniającym się wirusem ASF na terenie naszego kraju, przypominamy wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w łowisku, po dokonaniu odstrzału oraz w czasie patroszenia.
13.12.2019., 11:12h
Wytyczne odnośnie zasad bioasekuracji przez myśliwych podczas polowania na dziki dotyczą obszarów objętych ograniczeniami, obszarów zagrożenia i obszarów ochronnych.

Zachowanie zasad bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału:

A) Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

B) Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

C) Minimalne wymagania przy patroszeniu dzików zostały opisane w "zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia" Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia;

D) Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji;

E) Na obszarze ochronnym obowiązują zasady bioasekuracji opisane w "zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia", przy czym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku;

F) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia należy dokonywać patroszenia dzików zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań, stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 12/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r., a samo patroszenie wykonać na folii lub innym szczelnym materiale.

Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia:

A) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;

B) Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

C) Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

D) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.Zobacz także: Zasady bioasekuracji dla mysliwych w związku z ASF - cz. 2


dkd na podst. www.wetgiw.gov.pl
Donata Kosicka
Autor Artykułu:Donata Kosicka
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. czerwiec 2024 17:31