StoryEditor

Nieoprocentowane kredyty dla producentów świń wznowione: nawet 1 mln zł pożyczki (POBIERZ WNIOSEK!!!)

Wznowione zostały nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali świnie na obszarach występowania afrykańskiego pomoru świń. Jakie zasady?
14.02.2024., 12:00h

ARiMR podaje, że wnioski na nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń w trybie ciągłym przyjmują biura powiatowe. Warto pamiętać, że wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

- Pożyczka dla hodowców trzody chlewnej z obszarów ASF jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej przyznanie. Priorytetowo będą traktowane pozytywnie zweryfikowane wnioski, które złożono w IV kwartale 2023 r. Wypłata środków nastąpi w terminie do 30 dni od udzielenia wsparcia. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej kwota uzależniona jest od liczby świń utrzymywanych w stadzie w 2020 r. i może wynieść od 50 tys. zł na gospodarstwo (w przypadku do 50 świń) do 1 mln zł (gdy zwierząt jest ponad 1 tys.) - tłumaczy ARiMR.

Kto może wnioskować o nieoprocentowane pożyczki?

Pożyczka jest udzielana producentom świń, którzy prowadzą gospodarstwo na obszarze, na którym ustanowiono szczególne środki zwalczania ASF, m.in.: zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem ASF. Aby sprawdzić zasięg występowania ASF oraz rozporządzenia w tym zakresie należy wejść na podstronę GIW "ASF w Polsce - mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska u świń i dzików".

Na co można wydac pieniądze?

ARiMR wyjaśnia, że nieoprocentowana pożyczka może być przeznaczona na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na ww. obszarach. Do kwoty zobowiązań cywilnoprawnych nie wlicza się odsetek. Ponadto, przeznaczenie pożyczki nie obejmuje zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz budżetu środków europejskich.

Kwota udzielonych producentowi świń pożyczek nie może przekroczyć kwoty ww. zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

 • 50.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
 • 100.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
 • 300.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
 • 500.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
 • 1.000.000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Jakie zasady spłaty pożyczki?

Pomoc zostanie udzielona na podstawie umowy pożyczki, która będzie zawierana w formie pisemnej.

Pożyczkobiorca co do zasady w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. 

Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty pożyczki, stanowiącym załącznik do zawieranej pomiędzy ARiMR a Pożyczkobiorcą umowy pożyczki.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie pożyczki producent świń będzie składał w Biurze Powiatowym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta świń, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami z wyznaczeniem obszarów, o których mowa powyżej. 

Wniosek o pożyczkę należy złożyć wraz z:

 • oświadczeniem producenta o wysokości zobowiązań cywilnoprawnych,
 • dokumentami potwierdzającymi kwoty zobowiązań cywilnoprawnych (np. umowy, faktury VAT), potwierdzającymi powstanie zobowiązań, na których sfinansowanie ma być przeznaczona wnioskowana pożyczka
 • aktualnymi zaświadczeniami o stanie należności (wystawionymi nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku o pożyczkę oraz zawierającym informacje o kwocie zobowiązań w podziale na kapitał i odsetki, datę wystawienia, podpis i dane wystawiającego zaświadczenie),
 • wyrokiem sądu lub umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawartej w formie aktu notarialnego - w przypadku współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową,
 • dokumentami dotyczącymi powiązań osobowych lub kapitałowych,
 • zaświadczeniami dotyczącymi pomocy de minimis oraz informacjami niezbędnymi do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • w przypadku, gdy wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik - pisemnym pełnomocnictwem co najmniej do zawierania czynności cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań wekslowych z podpisem poświadczonym notarialnie albo podpisem złożonym przez producenta świń w biurze powiatowym w obecności kierownika biura powiatowego,
 • umową spółki - w przypadku Wniosku złożonego przez spółkę cywilną,
 • oświadczeniem małżonka producenta świń ubiegającego się o pożyczkę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo oświadczeniem producenta świń o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej - w przypadku producenta świń będącego osobą fizyczną,
 • oświadczeniem współwłaściciela albo współwłaścicieli gospodarstwa rolnego, na obszarze którego znajduje się siedziba stada, w odniesieniu do której posiadacz świń ubiega się o pożyczkę, w przypadku gdy współwłaścicielem albo współwłaścicielami są osoby fizyczne - również ich małżonków - o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy pożyczki albo o niepozostawaniu w związku małżeńskim, albo o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
 • w przypadku, gdy pożyczka ma zostać wypłacona na rachunek współmałżonka:
 • pełnomocnictwem do odbioru przez pożyczkobiorcę środków z rachunku bankowego współmałżonka,
 • potwierdzeniem rachunku bankowego.

POBIERZ WNIOSEK

oprac. dkol na podst. gov.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. kwiecień 2024 16:10