Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Porady KRUS>

Czy rolnik-rencista musi płacić składki KRUS? Renta a praca w gospodarstwie

Obrazek

Rolnik pracujący w gospodarstwie rolnym musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Nasz Czytelnik zastanawia się, dlaczego rolnik, będący na rencie rolniczej może nadal posiadać gospodarstwo rolne i w nim pracować, nie opłacając składek. Co mówią przepisy w tym zakresie?

5 września 2023, 08:00

Rolnik i jego obowiązki wobec KRUS

Jestem rolnikiem ubezpieczonym z mocy ustawy w KRUS. Ciężko pracuję w gospodarstwie rolnym i muszę opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Nie rozumiem, dlaczego rolnik, będąc na rencie rolniczej może nadal posiadać gospodarstwo rolne i w nim pracować? Nie opłaca też składek, bo jest wyłączony z ubezpieczenia. Co stanowią obowiązujące przepisy w tym zakresie?

Piotr W. (woj. małopolskie)

Co mówią przepisy?

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2023 r., poz. 208 ze zm.), poprzez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym. Co oznacza, że rolnik, w tym rolnik rencista, może prowadzić działalność rolniczą, co oznacza, że nie musi sam wykonywać pracy w gospodarstwie rolnym, ale zarządzać jego prowadzeniem. Oczywiście, konsekwencją przy pobieraniu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy jest zgodnie z art. 28 ww. ustawy zawieszenie przez KRUS w całości lub w części wypłaty części uzupełniającej renty. Wypłacana jest tylko część składkowa renty kwartalnie. Dopiero w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej (wyzbycia się własności, współwłasności lub posiadania gospodarstwa rolnego), co wiąże się z przekazaniem gospodarstwa rolnego, oddział regionalny KRUS podejmie wypłatę renty w pełnej wysokości. Faktycznie, gdy rolnik nabywa prawo do renty, obowiązek ubezpieczenia ustaje od dnia następującego po dniu, w którym wydana została decyzja o przyznaniu świadczenia. Nie musi opłacać już składek. Przypominam jednak, że przy pobieraniu renty rolniczej okresowej rolnik może zostać objęty ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek.

Nadmieniam także, że rencista pobierający rentę z ZUS może podjąć zatrudnienie w warunkach chronionych (umożliwiających mu wykonanie osobiście pracy) i osiągać z niej przychód. W przypadku przekroczenia osiąganego przychodu, określonego powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia renta jest mu zmniejszana lub zawieszana w całości przez ZUS.

Ewa Jaworska-Spicak, ekspertka KRUS
fot. SierszeńskaTen artykuł pochodzi z wydania 09/2023

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)